BACKUP

För­vis­so har vi of­ta till­gång till så­väl mol­net som hög­has­tig­hets­upp­kopp­ling, men det finns alltid lä­gen då en extern lag­ringsen­het är det bäs­ta va­let.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Mol­net i all ära, men en bra lo­kal disk för sä­ker­hetsko­pi­e­ring är ald­rig fel.

Un­der året som gick kom det någ­ra myc­ket in­tres­san­ta lös­ning­ar för mo­bil lag­ring och backup. För­vis­so fort­sät­ter mol­nen att ta över allt mer av vå­ra lag­rings­be­hov, men det finns alltid till­fäl­len då vi in­te har upp­kopp­ling el­ler har en då­lig upp­kopp­ling som ger för låg över­fö­rings­has­tig­het för att det ska va­ra me­nings­fullt. Då står du där, om du in­te har en lo­kal sä­ker­hetsko­pia.

En an­nan aspekt är de mer ge­ne­rel­la be­ho­ven av lag­rings­ut­rym­me. När det gäl­ler mo­bi­la en­he­ter bru­kar det­ta va­ra en be­grän­san­de fak­tor då vi of­tast pri­o­ri­te­rar hög­has­tig­hets­lag­ring med läg­re ka­pa­ci­tet, var­för en allt stör­re del pla­ce­ras i mol­nen. Sam­ma pro­ble­ma­tik in­fin­ner sig här om vi har skral­tig upp­kopp­ling när des­sa fi­ler be­hövs. Och som al­la vet, pro­blem har en ten­dens att upp­stå när det pas­sar som sämst. Får du ett ha­ve­ri kan det myc­ket väl in­träf­fa när du in­te kom­mer åt din backup el­ler vid ett till­fäl­le då det tar för lång tid att åter­ska­pa in­ne­hål­let via in­ter­net.

Det har mer el­ler mind­re alltid fun­nits oli­ka for­mer av extern lag­ring. Det som är in­tres­sant med de ny­a­re lös­ning­ar­na är sna­ra­re att över­fö­rings­has­tig­he­ter­na har ta­git ett re­jält skutt upp­åt tack va­re USB 3.1. Li­kaså in­ne­bär mind­re ar­ki­tek­tu­rer att vi får hög­re lag­ringska­pa­ci­tet i ett mind­re for­mat.

BLIXTSNABB MINILÖSNIN­G

Vi bör­jar med en myc­ket in­tres­sant ny­het från San­disk som he­ter Ult­ra Fit. Det är en mi­ni­mal lag­ringsen­het som an­sluts via USB 3.1 Typ A. När pro­duk­ten sit­ter i da­torn stic­ker den ba­ra ut cir­ka tre mil­li­me­ter, vil­ket gör att den alltid kan sit­ta i som en ex­tra lag­ringsen­het. Den har även en li­ten ög­la som gör att vi kan hänga den i en nyc­kel­ring el­ler li­kan­de. Det som im­po­ne­rar med San­disk Ult­ra Fit är en­he­tens höga läs­pre­stan­da. Den top­par över 130 me­ga­byte per se­kund, vil­ket fak­tiskt gör det möj­ligt att åter­stäl­la en hel in­stal­la­tion på cir­ka sju mi­nu­ter. Dess­utom finns San­disk Secu­re­ac­cess, vil­ket lå­ter oss skapa ett kryp­te­rat och skyd­dat om­rå­de.

Li­kaså får vi Re­scue­pro Deluxe, vil­ket är en lös­ning för att åter­ska­pa ska­da­de el­ler av miss­tag bort­tag­na fi­ler.

Då min­net rym­mer upp till 256 gi­ga­byte finns här gott om plats för bå­de fi­ler och en backup.

DEN KOM­PLET­TA BACKUPEN

Trots att 256 gi­ga­byte är myc­ket ut­rym­me är det in­te al­la gång­er som det räc­ker, fram­för allt in­te om vi ar­be­tar med bil­der och film el­ler har fle­ra ut­rym­meskrä­van­de program el­ler spel. I des­sa lä­gen be­hö­ver vi en al­ter­na­tiv lös­ning. Den smar­tas­te lös­ning­en – be­ak­tat bå­de pris, pre­stan­da och fram­för allt de­sign – un­der 2018 är WD My Passport Ult­ra. Det är en li­ten och snygg bär­bar enhet som an­sluts via USB 3.

WD My Passport Ult­ra finns i ka­pa­ci­te­ter upp till fy­ra te­ra­byte och är för­sedd med fle­ra smarta pro­gram­lös­ning­ar. För det förs­ta får vi hård­va­ru­ba­se­rad 256-bits AES-kryp­te­ring som hål­ler vå­ra da­ta säk­ra. För det and­ra får vi även ett kom­plett program för att sä­ker­hetsko­pi­e­ra och åter­stäl­la da­ta. Ett an­nat program som för­tjä­nar att näm­nas är WD Disco­ve­ry, vil­ket vi kan an­vän­da för att an­slu­ta till oli­ka so­ci­a­la me­dia och lad­da ned vå­ra bil­der.

De som an­vän­der Mac har ett al­ter­na­tiv i WD My Passport for Mac. Det är i prin­cip sam­ma enhet, men den har fil­sy­ste­met HFS + Jour­na­led. Back­upp­ro­gram­met är op­ti­me­rat för Apples Ti­me Machi­ne och enklast möj­li­ga an­vänd­ning samt högs­ta sä­ker­het.

EX­TREMT KORTA LADDTIDER

Se­dan har vi de an­vän­da­re som har krav på ex­tremt korta ladd- och läs­ti­der. Det kan hand­la om att åter­stäl­la ett lite stör­re sy­stem el­ler för att kö­ra ap­pli­ka­tio­ner och lad­da ar­bets­fi­ler el­ler spel di­rekt från den ex­ter­na lag­ring­en.

I des­sa fall vill vi re­kom­men­de­ra HyperX Savage Exo. Det är en slim­mad extern SSD-enhet ba­se­rad på 3D TLC Nand. Den an­vän­der USB 3.1 Gen2 Typ C för an­slut­ning­en och når has­tig­he­ter på över 500 me­ga­byte per se­kund. HyperX Savage Exo är stöttå­lig och kan via sitt gräns­snitt an­vän­das med PC, Mac, kon­so­ler och mo­bi­la en­he­ter (om de har Typ C). Det­ta gör en­he­ten väl­digt flex­i­bel och all­si­dig.

Be­hövs ex­trem extern läs­pre­stan­da är det HyperX Savage Exo som gäl­ler.

San­disk Ult­ra Fit ger hög lag­ringska­pa­ci­tet och pre­stan­da i ett mi­ni­malt for­mat.

Wes­tern Di­gi­tal har snyg­ga back­upen­he­ter för bå­de PC och Mac.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.