RÄTT LJUD – ÖVER­ALLT

Datormagazin - - NUM­MER ‘’ ’“‘• | -

Från ljud­kort till re­jä­la ljud­sy­stem och så­da­na som kan skän­ka mo­bilt väl­ljud.

Från mi­ni­ma­la in-ear för sim­ning till full­sto­ra er­rums­lös­ning­ar. Låt lju­det ström­ma – över­allt.

Ny­a­re mo­der­kort har i re­gel ett in­te­gre­rat ljud­kort. Kva­li­te­ten på des­sa har he­la ti­den bli­vit bätt­re, men de kan of­tast in­te mat­cha ett dis­kret ljud­kort. Du får dock tän­ka på he­la ked­jan, det är knappt lönt att kö­pa ett värsting­ljud­kort om du in­te föl­jer upp med mat­chan­de hög­ta­la­re, och tvärtom.

Det förs­ta pro­dukt­tip­set är för dem som spe­lar spel på li­te hög­re ni­vå, är fil­mäls­ka­re el­ler vill ha bäs­ta möj­li­ga ljud när de är på re­san­de fot. En av de mest in­tres­san­ta lös­ning­ar­na un­der 2018 var Sound Blas­terX G6. Det­ta är i grun­den ett ex­ternt USB-ljud­kort med 7.1 HD Ga­ming DAC som pas­sar li­ka bra till PC, kon­sol el­ler oli­ka bär­ba­ra lös­ning­ar. En­he­ten kom­bi­ne­rar en vir­tu­ell 7.1 32-bit/384 kHz, 130 dB USB Di­gi­tal Au­dio Con­ver­ter (DAC) med Cre­a­ti­ves dis­kre­ta he­adset­för­stär­ka­re Xamp. Det­ta ger ett im­po­ne­ra­de ljud som spän­ner över he­la fre­kvensom­fång­et och som ger oss kri­stall­kla­ra rös­ter vid al­la for­mer av kon­ver­sa­tion. Och då mo­del­len är så pass li­ten, kan vi en­kelt ta med den över­allt.

Ett dis­kret ljud­kort är ock­så näs­tan ett mås­te vid mer pro­fes­sio­nellt ar­be­te med ljud. I år har vi tes­tat ett an­tal oli­ka lös­ning­ar och fram­för allt fast­na­de vi för Mo­tu Ultra­li­te-MK3 Hy­brid Fi­rewi­re/USB2. Det är en ex­tern lös­ning med ext­ra tå­ligt ytt­re höl­je för mo­bi­la an­vän­da­re. En­he­ten har in­te­gre­ra­de DSP-ef­fek­ter och är för­sedd med tio se­pa­ra­ta in­gång­ar och 14 ut­gång­ar. Det­ta ger ex­tremt hög flex­i­bi­li­tet i ett mi­ni­malt for­mat. Då den dess­utom kan an­slu­tas via bå­de Fi­rewi­re och USB blir den ba­ra än mer in­tres­sant, även om vi ha­de hop­pats på en mer uni­ver­sell Typ C-lös­ning.

LJUS­SYN­KAT LJUD

När väl da­torns ljud­kort är på plats vill vi så klart ha en mat­cha­de lös­ning som ska stå för ljud­vå­gor­na. Fle­ra in­tres­san­ta lös­ning­ar pre­sen­te­ra­des un­der 2018. En som vi fast­na­de för var Lo­gi­tech G560. Det är i grun­den ett par Light­sync-ba­se­ra­de spel­hög­ta­la­re där re­spek­ti­ve sa­tel­lit har in­te­gre­rat RGB-ljus som mat­char fär­ger­na i de spel som spe­las. Men vi upp­täck­te även ett helt an­nat an­vänd­nings­om­rå­de. Då un­der­teck­nad of­ta job­bar se­na kväl­lar och nät­ter när allt är mörkt run­tom­kring, var möj­lig­he­ten att stäl­la in ett svagt sta­tiskt ljus från hög­ta­lar­na av­las­tan­de för ögo­nen. Det led­de till ökad pro­duk­ti­vi­tet och väl­be­fin­nan­de. Se­dan ska vi även till­läg­ga att lju­det är grymt bra med DTX Ult­ra Sur­round, vi fick en snudd på kom­plett ljud­bild oav­sett spel, mu­sik el­ler film. Du får en max­i­mal utef­fekt på 240 watt och får möj­lig­het att an­slu­ta via Blu­e­tooth.

FRÅN EN­SAM TILL MÅNGA

De som vill nju­ta av mu­sik i hem­mets al­la rum be­hö­ver istäl­let en fler­rums­lös­ning, då räc­ker det in­te med ett ljud­sy­stem vid da­torn.

So­nos var ti­di­ga på den­na mark­nad och un­der året har vi tes­tat fle­ra oli­ka kom­bi­na­tio­ner ba­se­ra­de på årets ny­het Beam.

So­nos Beam är en kom­pakt ljud­lim­pa med fy­ra ba­se­le­ment och dis­kan­ter som er­bju­der ett fullt re­gis­ter­om­rå­de. Beam kan age­ra bå­de som se­pa­rat hög­ta­la­re och kopp­las till en TV. Då HD­MI ARC finns kom­mer vi att kun­na sty­ra vår TV med rös­ten, när funk­tio­nen lan­se­ras. En­he­ten är tänkt för mind­re el­ler me­del­sto­ra rum. Det som gör den unik är att vi se­dan en­kelt kan byg­ga ut sy­ste­met med fle­ra mind­re el­ler stör­re hög­ta­la­re från So­nos sor­ti­ment. På så sätt kan vi fyl­la ett rum med fan­tas­tiskt ljud av myc­ket hög ljud­kva­li­tet oav­sett rum­mets stor­lek. El­ler så fyl­ler vi he­la hem­met med So­nos hög­ta­la­re och an­vän­der nå­gon el­ler någ­ra av de 56 oli­ka mu­sik­tjäns­ter som stöds – allt sker tråd­löst.

So­nos har en snudd på kom­plett port­följ från mind­re sing­el­hög­ta­la­re till kom­plet­ta sur­round­sy­stem. Det bäs­ta med lös­ning­ar­na är dock att vi i samt­li­ga fall kan byg­ga ut ef­ter vå­ra be­hov. Dess­utom stöds Alexa som, vid lan­se­ring­en i Sve­ri­ge, kom­mer att ge oss till­gång till en di­gi­tal as­si­stent i al­la rum.

AI PÅ BRED FRONT

Fler­rums­sy­ste­men har ex­plo­de­rat på mark­na­den 2018, men det har även hög­ta­la­re med di­gi­ta­la as­si­sten­ter. När det gäl­ler des­sa vill vi lyf­ta fram två li­te ext­ra in­tres­san­ta mo­del­ler.

Den förs­ta är Net­gear Or­bi Vo­ice, och som nam­net an­ty­der är grun­den Net­gears kom­plet­ta mesh-lös­ning Or­bi. Net­gear har här ta­git en Or­bi-sa­tel­lit och, ge­nom ett sa­m­ar­be­te med Har­man Kar­don, för­vand­lat den­na till en myc­ket väl­lju­dan­de hög­ta­la­re. Den är stil­rent form­gi­ven och Ama­zons Alexa är in­te­gre­rad.

För er som istäl­let fö­re­drar Goog­les as­si­stent kom Le­no­vo Smart Dis­play till Sve­ri­ge un­der 2018, på svens­ka. Det är en smi­dig hög­ta­la­re med in­te­gre­rad skärm och sy­ste­met kan sty­ras med an­ting­en rös­ten el­ler via pek­skär­men. En­he­ten har full in­teg­ra­tion med bland an­nat Youtu­be, var­för vi kan se vi­deo när vi la­gar mat el­ler be en­he­ten lä­sa upp sa­gor för bar­nen med me­ra.

Själv­klart kan den även age­ra nav för hem­mets öv­ri­ga upp­kopp­la­de en­he­ter, vil­ket gör att vi kan kon­trol­le­ra ka­me­ror, sty­ra lam­por, ak­ti­ve­ra damm­su­ga­re med me­ra.

HE­AD­SET TILL ALLT

Som van­ligt har vi även i år hun­nit med att tes­ta ett ex­tremt stort ut­bud av oli­ka slags he­ad­set. Där­för har vi valt att av­sät­ta re­jält med sidut­rym­me en­bart för det­ta. Här pre­sen­te­ras det bäs­ta un­der 2018 inom al­la seg­ment.

Först ut är in-ear där vi hit­tar ett par oli­ka om­rå­den. Först har vi de mer ge­ne­rel­la he­adse­ten, de vi an­vän­der he­la ti­den bå­de på job­bet och fri­ti­den. Den ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ten blev här Senn­hei­ser Mo­men­tum True Wi­re­less.

Här pra­tar vi om ett par mi­ni­ma­la öron­snäc­kor som till och med kan an­vän­das un­der en mös­sa ut­an obe­hag. Snäc­kor­na är stänk­tå­li­ga och styrs via en kom­bi­na­tion av tryck och svep­ning­ar, el­ler så an­vän­der vi mo­bil­te­le­fo­nens rös­tas­si­stent. Pro­duk­ten kom­mer i en snygg för­va­rings­box som även age­rar lad­da­re, och till­sam­mans ger det­ta en ka­pa­ci­tet på tolv tim­mar. Ljud­kva­li­te­ten är den bäs­ta som vi nå­gon­sin har upp­levt med ett par in-ear i den­na pris­klass. Du får kniv­skar­pa höga to­ner och ett brett mel­lan­re­gis­ter som ska­par en mjuk över­gång till de läg­re to­ner­na, som i sig ger en be­hag­lig och ren tyngd åt bå­de mu­sik och film. Li­kaså var vi mäk­ta im­po­ne­ra­de av hur väl mik­ro­fo­ner­na fång­a­de upp vår röst och mot­par­ten fick all­tid ett klart och tyd­ligt sam­tal, även när vi var på språng.

Tar vi ste­get över till sport­si­dan finns här två mo­del­ler med li­te oli­ka ap­pro­ach. Den förs­ta är JBL En­du­ran­ce Di­ve. Det är ett IPX7-klas­sat he­ad­set som är din per­fek­ta kom­pan­jon när du sim­mar. Då kan du för­mod­li­gen in­te ha med mo­bil­te­le­fo­nen, men det gör ing­et – för här finns en in­te­gre­rad MP3-spe­la­re. Pro­duk­ten sit­ter även på plats även un­der de tuf­fas­te sim­pas­sen.

Står sim­ning in­te på sche­mat vill vi istäl­let lyf­ta fram Jay­bird Run. Även här pra­tar vi om ett par mi­ni­ma­la lu­rar med myc­ket hög kom­fort. Bra de­sig­na­de ving­ar in­ne­bär att de hålls på plats oav­sett ak­ti­vi­tet. Dess­utom är de tå­li­ga när det gäl­ler svett och vat­ten­stänk. Ljud­kva­li­te­ten är myc­ket bra, bå­de vad gäl­ler mu­sik och sam­tal. En ge­nom­tänkt app in­ne­bär att du även kan fin­juste­ra ljud­bil­den.

FÖR MAX­I­MAL DÄMP­NING

För dem som av oli­ka an­led­ning­ar in­te vill ha in-ear åter­står on- el­ler over-ear. Här bör­jar vi med de mer ge­ne­rel­la och då ham­nar Bo­se Qu­i­etcom­fort 35II högst upp när vi sum­me­rar 2018. Det är ett par ex­tremt be­kvä­ma lu­rar med först­klas­sig brus­re­du­ce­ring. För det förs­ta är brus­re­du­ce­ring­en ad­ap­tiv och an­pas­sar sig ef­ter om­gi­van­de ljud i re­al­tid, för det and­ra kan vi an­pas­sa re­duk­tio­nen i tre ni­vå­er. Som all­tid med Bo­se är ljud­kva­li­te­ten rik­tigt bra, oav­sett om vi lyss­nar på mu­sik el­ler pra­tar i te­le­fon. Dess­utom kan vi sty­ra vår di­gi­ta­la as­si­stent di­rekt från den ena kå­pan, vil­ket gör att vi kan göm­ma un­dan mo­bil­te­le­fo­nen. En an­nan av styr­kor­na är att ljud­kva­li­te­ten är li­ka bra oav­sett ljud­ni­vå och oav­sett ni­vå på brus­re­duk­tio­nen.

Spe­lan­de stäl­ler dock del­vis and­ra krav. Fram­för allt pri­o­ri­te­rar vi ett vir­tu­ellt sur­round­ljud och ex­trem re­spons ut­an el­ler med mi­ni­mal la­tens. Där blev vår fa­vo­rit Senn­hei­ser GSP550. Den­na pro­dukt ger bå­de 7.1 Dol­by Sur­round och kri­stall­klar kom­mu­ni­ka­tion. Dess­utom har he­adse­tet otro­lig kom­fort och en pass­form som mi­ni­me­rar om­gi­van­de ljud. Då det ock­så är en myc­ket ge­di­gen kon­struk­tion tror vi att den­na pro­dukt kom­mer att hål­la un­der många år. Ljud­kva­li­te­ten är som sagt av hög klass, näs­tan hi­fi, och ljud­bil­den kan skräd­dar­sys.

För dem som är nå­got av hy­bri­dan­vän­da­re, som sö­ker en lös­ning för spel, mu­sik och sam­tal, kan vi re­kom­men­de­ra Asus Rod Del­ta. Det är ett Hi-res-he­ad­set med in­te­gre­rad RGB och he­la fy­ra DAC:ar för bäs­ta ljud­bild. Då Typ C an­vänds för an­slut­ning kan den­na pro­dukt en­kelt kopp­las till bå­de da­to­rer och mo­bi­la en­he­ter.

OP­TI­ME­RA­DE FÖR KON­TORS­BRUK

Nu pra­tar vi in­te om lös­ning­ar för dig som har någ­ra en­sta­ka sam­tal per dag, ut­an om pro­duk­ter för dem som till­bring­ar sto­ra de­lar av da­gar­na med sam­tal. Fa­vo­ri­ten inom den­na ka­te­go­ri blev Jab­ra En­gage 50. Det­ta he­ad­set har ett unikt sy­stem med tre mik­ro­fo­ner som med in­tel­li­gent dämp­ning fil­tre­rar bort bak­grunds­ljud och and­nings­ljud. De som ring­er dig får en över­läg­sen ljudupp­le­vel­se. Dess­utom har Jab­ra för­sett he­adse­tet med in­tel­li­gens, du kan ju­ste­ra al­la in­kom­man­de sam­tal till en an­vän­da­ran­gi­ven ljud­ni­vå och via smart mjuk­va­ra kan al­la sam­tal ana­ly­se­ras i ef­ter­hand. Tack va­re att he­adse­tet an­sluts via Typ C kan det även an­vän­das med ett stort an­tal mo­bi­la en­he­ter.

Goog­le As­si­stant på svens­ka i kom­bi­na­tion med bra hög­ta­la­re och pek­skärm.

Med Or­bi Vo­ice kom­bi­ne­rar Net­gear sin mesh-lös­ning med en smart hög­ta­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.