KAMEROR

Då vi le­ver med nä­ra nog kon­stant upp­kopp­ling kan vi en­kelt hål­la ett öga på vå­ra hem el­ler kon­tor oav­sett var vi be­fin­ner oss i värl­den.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Webb­ka­me­ror och över­vak­nings­ka­me­ror.

Vi bör­jar med att tit­ta på renod­la­de över­vak­nings­ka­me­ror. Där ser vi ett fort­satt väx­an­de ut­bud av pro­duk­ter för bå­de pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag. En trend som fort­sät­ter är att kva­li­te­ten ge­ne­rellt har bli­vit bätt­re med åren, men fram­för allt har pro­duk­ter­na bli­vit allt mer an­vän­dar­vän­li­ga. Det se­na­re är oer­hört vik­tigt vid va­let av ka­me­ra. En över­vak­nings­ka­me­ra ska va­ra lätt att in­stal­le­ra och kon­fi­gu­re­ra, och li­ka lätt ska det va­ra att via den över­va­ka och helst även kom­mu­ni­ce­ra. Vi för­vän­tar oss dess­utom en allt stör­re in­teg­ra­tion av AI, ka­me­ran och dess program ska själv kun­na gö­ra en pri­mär be­döm­ning av vad som sker i bil­den.

Näst ut kom­mer oli­ka ty­per av webb­ka­me­ror. Det vi sö­ker här är an­vän­dar­vän­lig­het, bra in­te­gre­rad mik­ro­fon för sam­ta­len och gi­vet­vis god­tag­bar bild­kva­li­tet vid oli­ka om­gi­van­de ljus­för­hål­lan­den. En an­nan aspekt är att de som an­vän­der Win­dows bör kö­pa en webb­ka­me­ra med stöd för Win­dows Hel­lo, då det ska­par yt­ter­li­ga­re sä­ker­het i sy­ste­met, vil­ket är önsk­värt bå­de pri­vat och för fö­re­tag.

FULL KOLL – ÖVER­ALLT

När det gäl­ler över­vak­nings­ka­me­ror finns det så­da­na för in­om­hus­bruk och så­da­na som är vä­der­skyd­da­de. De kan ha möj­lig­he­ter till in­spel­ning och larm­ning samt mer el­ler mind­re smarta till­be­hör­spa­ket. Du får åter­i­gen rann­sa­ka di­na be­hov.

Den över­vak­nings­ka­me­ra som vi tyck­te ut­märk­te sig mest un­der 2018 var Lo­gi­tech Cir­c­le 2. Se­dan den förs­ta ver­sio­nen av den­na ka­me­ra har Lo­gi­tech vi­da­re­ut­veck­lat bå­de ka­me­ra och till­be­hör. I grun­den be­står Cir­c­le 2 av en ka­me­ra­mo­dul som an­ting­en kan va­ra tråd­lös el­ler slad­dan­slu­ten. Ka­me­ran har en 180 gra­ders vid­vin­kel­lins med in­te­gre­rat mör­ker­se­en­de. Till ka­me­ra­mo­du­len kan vi se­dan an­slu­ta ett fler­tal oli­ka tilläggs­mo­du­ler. Des­sa kan an­vän­das för att pla­ce­ra ka­me­ran di­rekt i ett väggut­tag el­ler på en föns­terru­ta, och det finns upp­ladd­nings­ba­ra bat­te­ri­er som i det­ta fall ger upp till en dryg må­nads an­vänd­ning. För­u­tom det­ta finns även fle­ra lös­ning­ar för vägg­mon­te­ring. Då ka­me­ran är kon­stru­e­rad för att kla­ra al­la vä­der fun­ge­rar den li­ka bra ut­om­hus som in­om­hus.

Ef­ter in­stal­la­tion ska­pas ett kon­to som i grun­den är gratis. Det in­går en dags moln­ba­se­rad lag­ring av al­la hän­del­ser som in­träf­far. Det går att stäl­la in oli­ka for­mer av larm el­ler lad­da ned de se­kven­ser som vi vill spa­ra. För den som öns­kar lite mer er­bju­der Lo­gi­tech fle­ra oli­ka lag­rings­pla­ner där da­ta kan spa­ras i upp till en må­nad. Då kan du även stäl­la in oli­ka rö­rel­se­zo­ner och mer nog­grann han­te­ring av vad som ska trig­ga en in­spel­ning el­ler ett larm. Lo­gi­tech Cir­c­le 2 ger en otro­ligt bra bild­kva­li­tet i al­la lä­gen. Den har även in­te­gre­ra­de mik­ro­fo­ner och en enkla­re hög­ta­la­re, vil­ket in­ne­bär att vi kan fö­ra en di­a­log via ka­me­ran från val­fri plats. Dess­utom är en­he­ten kom­pa­ti­bel med bå­de Alexa och Apple Ho­me­kit. Du kan till ex­em­pel sä­ga ”Alexa stop­pa Cir­c­le i hall” el­ler ”Alexa star­ta Cir­c­le över­vak­ning”. Li­kaså mås­te vi hyl­la Lo­gi­tech för den app som an­vänds, då den är an­vän­dar­vän­lig men än­då ger bra över­blick över upp till fem kameror.

Sö­ker du en an­vän­dar­vän­lig ka­me­raö­ver­vak­nings­lös­ning med gott om avan­ce­ra­de funk­tio­ner, så är Lo­gi­tech Cir­c­le 2 ett gi­vet första­handsval.

PRIS­VÄRD MED WIN­DOWS HEL­LO

När det gäl­ler webb­ka­me­ror finns det näs­tan hur myc­ket som helst att väl­ja mel­lan. Ef­ter att tes­tat drygt 50 styc­ken un­der året fast­na­de vi för Lil­bit Fa­ci­al Re­cog­ni­tion In­fra­red Ca­me­ra. Den­na ka­me­ra har en till­ta­lan­de prislapp och er­bju­der fullt stöd för Win­dows Hel­lo via blixtsnabb in­fra­röd de­tek­te­ring som fun­ge­rar li­ka bra un­der al­la ljus­för­hål­lan­den. Prislap­pen är cir­ka 550 kro­nor, vil­ket mås­te an­ses som ett fynd.

Lil­bit Fa­ci­al Re­cog­ni­tion In­fra­red Ca­me­ra har en mik­ro­fon av hög kva­li­tet. Där­med är det­ta en per­fekt lös­ning för li­vekon­ver­sa­tio­ner. Du kan även an­vän­da ka­me­ran för webcasts el­ler ba­ra för att spe­la in fil­mer i upp till 1 280 x 720 @30 fps. Ka­me­ran mä­ter ba­ra 13,5 x 5,3 x 2,2 cen­ti­me­ter och det in­te­gre­ra­de stäl­let pas­sar li­ka bra på bär­ba­ra da­to­rer som på bild­skär­men till en sta­tio­när da­tor.

Be­hö­ver du in­te Win­dows Hel­lo och ba­ra sö­ker en pris­värd ka­me­ra med hög upp­lös­ning och bra bild­kva­li­tet, kan vi tip­sa om HP HD4310. Den­na webb­ka­me­ra kan fil­ma i full-HD och an­vän­der egen­ut­veck­lad mjukvara för au­to­fo­kus och au­to­ex­po­ne­ring för att ge bra bild oav­sett om­gi­van­de ljus­för­hål­lan­den. Ka­me­ran har dess­utom rik­tad mik­ro­fon, vil­ket in­ne­bär mind­re bak­grunds­ljud un­der li­ve­sam­tal. Dess­utom kan ka­me­ra­de­len bå­de vinklas och ro­te­ras, vil­ket un­der­lät­tar pla­ce­ring­en.

Med Lo­gi­tech Cir­c­le 2 får vi högupp­löst över­vak­ning med myc­ket en­kelt hand­ha­van­de.

Lil­bit Fa­ci­al Re­cog­ni­tion är en smi­dig IR-ka­me­ra för Win­dows Hel­lo-va­li­de­ring.

HP HD4310 är en kraft­full och lät­tan­vänd FHD­ka­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.