SMARTA HEM

Till sist har vi det pro­dukt­om­rå­de som väx­er i sär­klass snab­bast. Det hand­lar om pro­duk­ter till smarta hem, så­da­na som ska un­der­lät­ta vår var­dag.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Upp­gra­de­ra lä­gen­he­ten el­ler vil­lan med rätt pry­lar.

Det­ta pro­dukt­om­rå­de har ock­så ex­plo­de­rat un­der 2018 och det finns fle­ra myc­ket in­tres­san­ta lös­ning­ar. Bland dem har vi ett för­hål­lan­de­vis ungt fö­re­tags pro­duk­ter som vi har im­po­ne­rats av. Då syf­tar vi på Ring, som – fö­ga för­vå­nan­de med tan­ke på nam­net – har vi­de­o­ö­ver­va­ka­de ring­kloc­kor som sin hu­vud­pro­dukt.

Vi har tes­tat fle­ra av fö­re­ta­gets lös­ning­ar. Vis­sa av dem krä­ver att en cer­ti­fi­e­rad elekt­ri­ker ut­för in­stal­la­tio­nen, men den vi vill lyf­ta fram kan in­stal­le­ras på egen hand. Det hand­lar om Vi­deo Do­or­bell 2 som kom­bi­ne­rar en ring­knapp med en rö­rel­se­ak­ti­ve­rad ka­me­ra. Det he­la drivs med ett ladd­bart bat­te­ri och an­sluts via Wi-Fi till det lo­ka­la nät­ver­ket. Det upp­ladd­nings­ba­ra bat­te­ri­et kla­rar dry­ga två må­na­der av nor­mal an­vänd­ning. Ge­nom att alltid ha ett ex­tra bat­te­ri hem­ma blir det ald­rig någ­ra drifts­stopp.

Ef­ter att själ­va in­stal­la­tio­nen är klar kon­fi­gu­re­ras ring­kloc­kan via en mo­bi­lapp. När nå­gon där­ef­ter ring­er på kloc­kan kom­mer det även att ringa i vår mo­bil vil­ket gör att vi kan se vem som kom­mer oav­sett var i värl­den vi be­fin­ner oss. Då en­he­ten har enkla­re mik­ro­fon och hög­ta­la­re kan vi fö­ra en di­a­log med per­so­nen fram­för ka­me­ran. För att gö­ra det he­la än bätt­re har Ring även in­te­gre­rat en form av AI i en­he­ten, vil­ket gör att den, om funk­tio­nen ak­ti­ve­ras, kom­mer att mär­ka om en per­son smy­ger om­kring el­ler på ic­ke kor­rekt sätt för­sö­ker ta sig in. I så fall kom­mer du att med­de­las via ap­pen.

Den här lös­ning­en går att även in­te­gre­ra med oli­ka smarta hem­lös­ning­ar. Du kan till ex­em­pel be Alexa att vi­sa vem som ring­er på dör­ren på den TV som du sit­ter fram­för, el­ler var­för in­te vi­sa bil­den på ditt smarta kyl­skåp.

Det­ta är ba­ra en av fle­ra smarta pro­duk­ter och till­be­hör från Ring, och vi re­kom­men­de­rar verk­li­gen att ni tar en titt på vad fö­re­ta­get har att er­bju­da.

VITVAROR PÅ FRAMMARSCH

Det har ock­så lan­se­rats fle­ra in­tres­san­ta upp­kopp­la­de vitvaror. När det gäl­ler kyl/ frys har till ex­em­pel Samsung Fa­mily Hub V3 nått Sve­ri­ge. Det är en kyl/frys med en in­te­gre­rad pek­da­tor i kyl­skåps­dör­ren. Från den­na kan vi vi­sa de­la­de ka­lend­rar, sur­fa, lyss­na på mu­sik, se på film och myc­ket mer. Men vi kan dess­utom an­slu­ta och över­va­ka and­ra smarta lös­ning­ar di­rekt från ky­len. Som till ex­em­pel Rings kameror. En ex­tra funk­tion är att en­he­ten är ut­rus­tad med in­åt­rik­ta­de kameror som gör att vi kan se vad som sak­nas i ky­len även när vi in­te är hem­ma.

Näs­ta fynd un­der året gäl­ler ro­bot­damm­su­ga­re. Ett stort steg i ut­veck­ling­en har ta­gits med nya Ne­a­to Ro­bo­tics D7. En­he­ten har ett av de bäs­ta damm­su­gar­re­sul­ta­ten av al­la ro­bo­tar som vi har tes­tat un­der året. Det fi­na är dock att den även in­tro­du­ce­rar Ne­a­to Zoon. En an­vän­dar­vän­lig app lå­ter oss stäl­la in oli­ka om­rå­den som vår ro­bot an­ting­en ska und­vi­ka el­ler damm­su­ga mer fre­kvent. En­he­ten har dess­utom en av de smar­tas­te al­go­rit­mer­na för ren­gö­ring som vi sett, vil­ket gör den myc­ket ef­fek­tiv.

HO­MEY BLIR MER HEMKÄR

En pro­dukt som vi un­der året hyl­lat i tid­ning­en är Ho­mey, den lil­la RGB-bol­len med in­tel­li­gens utö­ver det van­li­ga. Att vi även nu vill lyf­ta upp den­na be­ror på att en ny pro­gram­ver­sion har lan­se­rats publikt. Vi har tit­tat på den och det som ti­di­ga­re har va­rit lite av ett hin­der, med många och del­vis lite om­ständ­li­ga steg för att få allt att fun­ge­ra, är nu­me­ra i det när­mas­te bort­blåst. Den upp­da­te­ra­de ver­sio­nen lå­ter oss en­kelt an­slu­ta och kon­fi­gu­re­ra sce­na­ri­on, bå­de via da­tor och mo­bil­te­le­fon. Lägg så till att Ho­mey nu­me­ra pra­tar med över 50 000 oli­ka en­he­ter. Den här pro­duk­ten är ett bril­jant nav i det upp­kopp­la­de hem­met.

Vi av­slu­tar med en pro­dukt som är ex­tra vik­tig den­na kal­la års­tid när bra­sor­na spra­kar. Vi tän­ker på Nest Pro­tect, som är ett smart brand­larm med kol­mo­nox­id­de­tek­tor. För­u­tom att upp­täc­ka des­sa fa­ror kan en­he­ten via röst ta­la om ex­akt var­i­från fa­ran kom­mer, vil­ket spa­rar se­kun­der el­ler mi­nu­ter vid en even­tu­ell brand. Det kan va­ra den av­gö­ran­de fak­torn mel­lan liv och död. Dess­utom skic­kar den med­de­lan­den till vår mo­bil­te­le­fon. Du får även var­ning­ar om låg bat­te­ri­ni­vå till mo­bil­te­le­fo­nen och kan då från val­fri plats stänga av en­he­ten så att var­nings­pi­pet in­te får fart på gran­nar­na. Nest Pro­tect ut­för fort­lö­pan­de själv­tes­ter och är så klart helt kom­pa­ti­bel med al­la Nests öv­ri­ga pro­duk­ter, vil­ket gör att vi med full in­teg­ra­tion även kan stänga av and­ra en­he­ter om lar­met skul­le gå.

Ring är ett ungt fö­re­tag med smarta lös­ning­ar för att skyd­da och över­va­ka hem­met.Med en smart brand­var­na­re från Nest so­ver du tryggt i ju­le­tid.Samsung lå­ter oss an­vän­da ett kyl­skåp som nav i det smarta hem­met.Årets smar­tas­te och bäs­ta ro­bot­damm­su­ga­re he­ter Ne­a­to D7.Ny mjukvara gör Ho­mey än­nu smartare och enkla­re att an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.