EN SMARTARE STUGA

Datormagazin - - LEDARE - AŸ¡¢£¤ Ö¦§¨Ÿ Chefre­dak­tör

Eer en stek­het som­mar med to­tal­re­no­ve­ring av fa­mil­jens nya lil­la som­mar­hus som se­me­ster­ak­ti­vi­tet bör­jar det änt­li­gen bli dags att in­re­da stu­gan. Vi ska vis­ser­li­gen fixa en vat­ten­ska­da i hal­len, gö­ra klart bad­rums­väg­gar­na och dra el och vat­ten först. Men de två sist­nämn­da punk­ter­na får rör­mo­ka­ren och elekt­ri­kern ta hand om, så om allt går som pla­ne­rat är hu­set fullt be­bo­e­ligt re­dan i vår.

In­nan dess kom­mer vi att in­för­skaf­fa allt från kaebryg­ga­re och vat­ten­ko­ka­re till soord och säng­ar – och lite smarta pry­lar för­stås.

Den förs­ta smarta en­he­ten vi­sa­de sig va­ra in­stal­le­rad re­dan när kö­pe­kon­trak­tet skrevs un­der. En vär­me­pump med Wi-Fi­stöd som gör att jag till ex­em­pel kan vär­ma upp stu­gan på di­stans ett par da­gar in­nan vi åker dit på vin­ter­halv­å­ret.

Synd ba­ra att jag in­te hit­tar själ­va USB­nät­verkskor­tet som gör en­he­ten tråd­lös. Tro­ligt­vis har jag slängt det i åter­vin­ning­en när vi sam­la­de ihop/ren­sa­de ut all gam­mal elekt­ro­nik som läm­nats kvar i hu­set. El­ler så ingick in­te Wi-Fi-dong­eln när den för­ra äga­ren köp­te pum­pen.

Jag har kol­lat med bu­ti­ken, och visst, man kan kö­pa den i e er­hand, men pri­set… när­ma­re 2 000 kro­nor. Ett mot­sva­ran­de nät­verkskort med USB-gräns­snitt till da­torn kan du kö­pa från en känd till­ver­ka­re för ett par, tre hund­ra­lap­par. Det är med and­ra ord lä­ge att lä­sa på lite och tes­ta ett par oli­ka da­tor­till­be­hör med vär­me­pum­pen in­nan jag bi­ter i det su­ra äpp­let och kö­per ori­gi­nal­de­len.

Näs­ta steg i stugupp­gra­de­ring­en kom­mer att hand­la om sä­ker­hetska­me­ror, elut­tag, rö­rel­se­sen­so­rer och lam­por. För min, och för­hopp­nings­vis din, skull kom­mer vi att bju­da på en om­fat­tan­de gui­de till oli­ka smarta lös­ning­ar av den ty­pen i bör­jan av näs­ta år.

Nu när Goog­le Ho­me kom­mit till Sve­ri­ge ska det bli in­tres­sant att se hur eko­sy­ste­met fun­ge­rar jäm­fört med Ama­zon Alexa, Apple Ho­me­kit och lös­ning­ar ut­an stöd för tal­styr­ning.

Ike­as sats­ning på smarta hem kan va­ra ett pris­värt al­ter­na­tiv, men rap­por­ter­na i di­ver­se dis­kus­sions­grup­per skvall­rar om att fö­re­ta­get har en bit kvar när det gäl­ler att få sy­ste­met rik­tigt sta­bilt. Det är dock kul att mö­bel­jät­ten sat­sar på pro­dukt­ka­te­go­rin och ser till att hål­la pri­ser­na på en hu­man ni­vå. Det gör att ”er kon­su­men­ter än vi nör­dar vå­gar ta ste­get in i de smarta hem­mens för­un­der­li­ga värld. Dess­utom är Ikea så pass sto­ra att vi kan räk­na med läg­re pri­ser från väl­kän­da till­ver­ka­re på mark­na­den.

Det lär dock ta någ­ra må­na­der in­nan jag ens över­vä­ger att hand­la på Ikea igen. Köks­be­ställ­nings­föl­je­tong­en som jag skri­vit om ti­di­ga­re (num­mer 9/2018) har näm­li­gen gått in i en ny fas.

Jag ska in­te trå­ka ut dig med de­tal­jer­na igen, men fö­re­ta­gets för­slag till kom­pen­sa­tion var skratt­re­tan­de en­ligt min åsikt – och skä­ligt, en­ligt de­ras.

Nu har jag be­gärt ut in­spel­ning­ar av mi­na sam­tal med kund­tjäns­ten och ska för­fat­ta en an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN. Det ska bli in­tres­sant att se vad de an­ser om sa­ken. Jag lär sä­kert åter­kom­ma med en upp­da­te­ring om ett halv­år el­ler så, när myn­dig­he­ten fat­tat ett be­slut.

Hur tyc­ker du att vår kund­tjänst fun­ge­rar? Hör gär­na av dig till mig och be­rät­ta! Du når mig på an­ders.oh­man@datormagaz­in.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.