He­ta nyheter från Splunk

Datormagazin - - NYHETER -

Ma­skin­da­taa­na­lys­fö­re­ta­get Splunk har in­tro­du­ce­rat många nya funk­tio­ner i sin mjukvara, plus någ­ra kom­man­de. Sy et är att ta ana­lys­pro­jek­ten in i en tids­ål­der av ar­ti ci­ell in­tel­li­gens och mjuk­va­ru­be­hål­la­re.

Det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get Splunk, som pro­du­ce­rar mjukvara för sök­ning, över­vak­ning och ana­lys av ma­sking­e­ne­re­ra­de stor­da­ta, av­höll ny­li­gen sin år­li­ga sto­ra kon­fe­rens och pre­sen­te­ra­de åt­skil­li­ga nyheter. Bland pro­duk­ter­na fanns den nya ver­sion 7.2 av Splunk En­ter­pri­se-platt­for­men, som ger in­sikt om logg­fi­ler och nät­verk­stra­fik. Splunk till­kän­na­gav ock­så si­na se­nas­te sä­ker­hets­platt­formsupp­da­te­ring­ar, vil­ka in­klu­de­rar Splunk Phan­tom 4.0, Splunk ES (En­ter­pri­se Secu­ri­ty) 5.2 och UBA (User Be­ha­vi­or Ana­ly­tics) 4.2. De pre­sen­te­ra­de även en för­hands­vis­ning av Splunk Next, en upp­sätt­ning beta­verk­tyg som kom­plet­te­rar den be­fint­li­ga Splunk-platt­for­men.

– Vi mås­te hit­ta sätt att ar­be­ta på sam­ma sätt som di­na da­ta fun­ge­rar, sa­de Doug Mer­ritt, VD och kon­cern­chef för Splunk, un­der sitt in­le­dan­de tal. Det hand­lar om att få sa­ker att hän­da med da­ta.

Mer­ritt sa­de att ett vik­tigt mål för Splunk är att gö­ra det möj­ligt för or­ga­ni­sa­tio­ner att gå från ett syn­bar­ligt ka­os till af­färs­verk­sam­het. Han be­to­na­de att Splunks al­la platt­for­mar hand­lar om att hjäl­pa or­ga­ni­sa­tio­ner att få ut vär­de ur ostruk­tu­re­ra­de da­ta.

Bland de nya funk­tio­ner­na i Splunk En­ter­pri­se 7.2 finns en som he­ter Help Re­port, som kan var­na ad­mi­nist­ra­tö­rer när sy­stem stö­ter på po­li­cy­ba­se­ra­de trösklar för oli­ka sys­te­mat­tri­but, till ex­em­pel lag­rings­ut­rym­me. Lag­ring i sig får bätt­re upp­märk­sam­het med den nya Smart­sto­re-funk­tio­nen som gör att Splunk kan sär­skil­ja lag­ring, vil­ket in­ne­bär att Splunks lag­rings­skikt nu kan va­ra val­fritt Ama­zon S3 API-kom­pa­ti­belt ob­jekt­lag­rings­sy­stem.

En an­nan ny funk­tion är Worklo­ad Ma­na­ge­ment, som gör att Splunk-ad­mi­nist­ra­tö­rer kan sty­ra pro­ces­sor- och min­nes­re­sur­ser över ett klus­ter dit där de be­hövs och möj­lig­gö­ra pri­o­ri­te­ring av oli­ka grup­per.

I april för­vär­va­de Splunk sä­ker­hetsle­ve­ran­tö­ren Phan­tom för 350 mil­jo­ner dol­lar. Som en ny del av Splunk pre­sen­te­ra­des nu den nya Phan­tom 4.0-ut­gå­van, som ger möj­lig­het till ökad au­to­ma­ti­se­ring av sä­ker­hets­han­te­ring.

Splunk En­ter­pri­se ut­gör grun­den för han­te­ring, över­vak­ning och ana­lys av ma­sking­e­ne­re­ra­de stor­da­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.