Goog­le plus går i gra­ven

Datormagazin - - NYHETER -

E er ett av­slö­jan­de om läc­kor har Goog­le be­slu­tat att stänga den so­ci­a­la tjäns­ten Goog­le+.

Imars, un­ge­fär sam­ti­digt som Fa­ce­book-skan­da­len med Cam­bridge Ana­ly­ti­ca blev en världs­ny­het, upp­täck­te Goog­le en bugg i API:n för det so­ci­a­la nät­ver­ket Goog­le+. Fe­let har gjort det möj­ligt för tred­je­parts­ut­veck­la­re att få till­gång till da­ta in­te ba­ra för an­vän­da­re som ha­de be­vil­jat till­stånd, ut­an även för de­ras vän­ner. Ef­ter ett av­slö­jan­de i Wall Stre­et Jour­nal har nu Goog­le på sin egen blogg er­känt att läc­kan po­ten­ti­ellt kan ha på­ver­kat upp till en halv mil­jon kon­ton. Upp till 438 oli­ka tred­je­parts­pro­gram kan ha haft till­gång till pri­vat informatio­n på grund av fe­let.

Goog­le har up­pen­bar­li­gen ing­en möj­lig­het att ve­ta om det fak­tiskt ut­nytt­jats, ef­tersom de ba­ra be­hål­ler log­gar om API-an­vänd­ning­en i två vec­kor. Goog­le med­de­lar ock­så att tjäns­ten Goog­le+ kom­mer att stäng­as för pri­vat­per­so­ner in­om tio må­na­der, me­dan man be­hål­ler fö­re­tags­ver­sio­nen. Det är an­tag­li­gen ing­et stort steg för fö­re­ta­get, ef­tersom tjäns­ten va­rit re­la­tivt oan­vänd. Goog­le sä­ger själ­va att Goog­le+ för när­va­ran­de har ”låg an­vänd­ning och en­ga­ge­mang” och att 90 pro­cent av an­vän­dar­ses­sio­ner­na är kor­ta­re än fem se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.