Ra­zers and­ra te­le­fon

Ra­zer fort­sät­ter på den in­slag­na ba­nan och le­ve­re­rar än­nu en te­le­fon med in­rikt­ning på ljud, bild och spel.

Datormagazin - - NYHETER -

För un­ge­fär ett år se­dan be­rät­ta­de vi om Ra­zer Pho­ne, den förs­ta te­le­fo­nen från spel­till­be­hörs till­ver­ka­ren R azer. Nu är det dags för upp­föl­ja­ren, som helt en­kelt har fått nam­net Ra­zer Pho­ne 2. Den har sto­ra lik­he­ter med fö­re­gång­a­ren, men det mesta är snäp­pet vas­sa­re.

Bild­skär­men på 5,7 tum har en upp­da­te­rings­fre­kvens på he­la 120 hertz. Upp­lös­ning­en är 2 560 x 1 440 bild­punk­ter och ljus­styr­kan har för­bätt­rats med 50 pro­cent. En­ligt till­ver­ka­ren är en­he­ten den en­da som of­fi­ci­ellt är cer­ti­fi­e­rad av Net­flix för HDR-vi­deo och 5.1-ljud. Det se­na­re åstad­koms med dubb­la fram­åt­rik­ta­de hög­ta­la­re och Dol­by At­mos.

Pro­ces­sorn har de ste­gat upp till en Qu­al­comm 845 Snap­dra­gon med Qu­al­comm Ad­re­no 630-gra­fik och Ra­zers egen spe­ci­al­kyl­ning, ”va­por cham­ber coo­ling sy­stem”. Det­ta kom­plet­te­ras med åt­ta gi­ga­byte in­tern­min­ne, 64 gi­ga­byte lag­rings­min­ne och för­stås kort­plats för upp till en te­ra­byte.

På bak­si­dan sit­ter två ka­me­ral­in­ser, en för vid­vin­kel och en för te­le­fo­to, på tolv me­ga­pix­el var­de­ra. Fram­si­deska­me­ran stå­tar med åt­ta me­ga­pix­el.

Till skill­nad mot fö­re­gång­a­ren är bak­si­dan av glas, vil­ket har möj­lig­gjort stöd för tråd­lös ladd­ning. Te­le­fo­nen är dess­utom IP67-klas­sad. Ra­zer Pho­ne har ock­så ut­rus­tat smed be­lys­nings­sy­ste­met R azer Chro­ma för spe­la­re. På bak­si­dan ly­ser fö­re­ta­gets lo­go­typ i 16,8 mil­jo­ner fär­ger när no­ti­fi­e­ring­ar kom­mer från te­le­fo­nen. Ra­zer Chro­ma ger ock­så möj­lig­het att an­pas­sa lju­sef­fek­ter som Sta­tic, Spect­rum cycling och Bre­at­hing.

Ope­ra­tiv­sy­ste­met är Andro­id 8.1, men upp­da­te­ring till 9.0 kan vän­tas.

I Sve­ri­ge säljs Ra­zer Pho­ne 2 till att bör­ja med av Tre, där den kan be­stäl­las till en kost­nad av 9 695 kro­nor.

Ra­zer Pho­ne 2 är lik sin fö­re­gång­a­re, men all­ting är bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.