KRYPTOKAPNING I UTBILDNINGSSEKTORN

Datormagazin - - NYHETER -

NTT Secu­ri­tys ny­li­gen släpp­ta GTIC-rap­port vi­sar att utbildningssektorn är den mest ut­sat­ta sek­torn för så kal­lad kryptokapning, där hac­ka­re stjäl pro­ces­sor­kraft från en da­tor för att skapa kryp­to­va­lu­ta. Utbildningssektorn stod för 57 pro­cent av al­la de­tek­te­ring­ar av kryptokapning, följt av vårdsek­torn (27 pro­cent) och fi­nans­sek­torn (4 pro­cent). Sam­man­ta­get stod des­sa tre sek­to­rer för 88 pro­cent av al­la de­tek­te­ring­ar kring kryptokapning un­der pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.