Ma­te 20 Pro nu i Sve­ri­ge

Hu­aweis nya lyx­te­le­fon har fått myc­ket be­röm och nu kom­mer den till svens­ka bu­ti­ker.

Datormagazin - - NYHETER -

Fö­re ta­gets nya flagg­skepps­te­le­fon­ha­ren åt­ta kär­nig Kir in 980- pro­ces­sor som är den snab­bas­te i en Andro­id­te­le­fon för ögon­blic­ket. Till det kom­mer sex gi­ga­byte ar­bets­min­ne och 128 gi­ga­byte lag­ring.

6,3-tums­skär­men är av Amo­led-typ med upp­lös­ning­en 3 120 x 1 440 pix­el. På bak­si­dan finns tre ka­me­ral­in­ser –en hu­vud­ka­me­ra på 40 me­ga­pix­el, en ult­ra vid vin­kel­ka­me­ra på 20 me­ga­pix­el och en tel e ob­jek­tiv ka­me­ra på åt­ta me­ga­pix­el med fem gång­ers op­tisk zoo m. F rams ides ka­me­ran är på he­la 24 me­ga­pix­el.

Huawei Ma­te 20 Pro stö­der 3 D-an­sikt­s­i­gen­kän­ning och är ock­så ut­rus­tad me­den fing­er av­trycks­sen­sor in­te­gre­rad i skär­men. Ett bat­te­ri på 4 200 mil li am­pe­re­tim­mar ska ga­ran­te­ra lång­an­vänd­ning och en­he­ten har snabb­ladd­ning och stöd för tråd­lös ladd­ning. Dess­utom finns om­vänd tråd­lös ladd­ning som gör det möj­ligt att an­vän­da att an­vän­da te­le­fo­nen som en po­wer­bank till and­ra en­he­ter som stö­der tråd­lös QI-ladd­ning.

Ope­ra­tiv­sy­ste­met är det se­nas­te, Andro­id 9.0 Pie.

Huawei Ma­te 20 Pro kos­tar cir­ka 10 000 kro­nor.

Huawei Ma­te 20 Pro kos­tar cir­ka 10000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.