Re­jäl lag­ring i li­tet for­mat

Cor­sa­ir MP510 är en ny se­rie SSD-en­he­ter som ut­lo­var höga has­tig­he­ter och stor lag­ringska­pa­ci­tet.

Datormagazin - - NYHETER -

Kringut­rust­nings­till­ver­ka­ren Cor­sa­ir har pre­sen­te­rat en ny, snabb SSD-enhet med form­fak­torn M.2. For­ce Series MP510 M.2 PCIe NVMe SSD er­bju­der blixt­ran­de läs­has­tig­he­ter på upp till 3 480 me­ga­byte per se­kund och se­kven­ti­el­la skriv­has­tig­he­ter upp till 3 000 me­ga­byte per se­kund. Des­sa siff­ror gäl­ler för den störs­ta mo­del­len, de mind­re har nå­got läg­re pre­stan­da.

Cor­sa­ir MP510 finns i ka­pa­ci­te­ter på 240, 480, 960 och 1 920 gi­ga­byte. Det in­ne­bär re­jält med lag­rings­ut­rym­me i för­hål­lan­de till det lil­la M.2 2280-for­ma­tet. Grun­den till den­na pre­stan­da är kon­trol­len­he­ten Phi­son E12 till­sam­mans med min­neskret­sar­na av ty­pen 3D-TLC Nand, där TLC står för Tri­p­le-le­vel cells. Var­je min­ne­scell kan lag­ra tre bi­tar, vil­ket in­ne­bär hög­re den­si­tet och läg­re till­verk­nings­kost­na­der.

De nya SSD-en­he­ter­na ska snart fin­nas i han­deln. Prislap­pen för den mins­ta är cir­ka 800 kro­nor och se­dan ste­gar det upp för att slu­ta med cir­ka 5 000 kro­nor för mo­del­len med störst ka­pa­ci­tet.

Cor­sa­irs nya M.2-SSD kan pre­ste­ra höga has­tig­he­ter och kan ge upp till två te­ra­byte lag­rings­ut­rym­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.