EVGA RTX 2080 Ti FTW3 ult­ra ga­ming

Datormagazin - - TEST -

Hög fa­briksö­ver­klock­ning in­ne­bär att det­ta grafikkort pas­sar de som vill ha högs­ta möj­li­ga pre­stan­da ut­an att be­hö­va gö­ra någon­ting.

När det gäl­ler vårt EVGA RTX 2080 Ti FTW3 ult­ra ga­ming mås­te vi klar­gö­ra att vårt ex­em­plar var ett så kal­lat pre-samp­le. Den slut­li­ga pro­duk­ten kan allt­så ha vis­sa mind­re för­änd­ring­ar. Det hand­lar nor­malt en­bart om ju­ste­rad fir­m­wa­re, så skill­na­den bör in­te va­ra på­tag­lig.

Gra­fik­kor­tet upp­tar 2,75 plat­ser men an­vän­der tre ex­pan­sions­plat­ser. För­de­len med den­na lös­ning är att fläk­tar och kyl­ning blir aning­en bätt­re skyd­da­de och att du som an­vän­da­re vet hur myc­ket ut­rym­me som kor­tet max­i­malt kan upp­ta. Dess­utom ten­de­rar den­na lös­ning att ge bätt­re sta­bi­li­tet med fram­för allt de chas­sin som har lite kle­na­re byggd fäst­ramp för de dis­kre­ta korten. Nack­de­len är att lös­ning­en helt stäng­er dör­ren för att an­vän­da kor­tet i ett m-ITX-chas­si.

När vi än­då pra­tar om sta­bi­li­tet vill vi ock­så lyf­ta fram den bak­pa­nel som EVGA an­vän­der. Den är näm­li­gen sta­bil, men fram­för allt har den för­setts med gott om ur­fas­ning­ar vil­ka hjäl­per till att slus­sa ut varm luft.

Väl­be­höv­lig kyla

När vi vän­der på kor­tet och tit­tar på an­slut­ning­ar­na hit­tar vi tre styc­ken Dis­play­port, en HDMI och en Typ-C. För vår del kan vi tyc­ka att det är lite synd att EVGA in­te ut­nytt­jar plat­sen bätt­re och även an­vänt tre HDMI-an­slut­ning­ar vil­ket ha­de gett en mer flex­i­bel lös­ning för att an­slu­ta upp till fy­ra skär­mar.

När det gäl­ler kyl­ning­en har de valt att sat­sa på höga och tätt pla­ce­ra­de kyl­fe­nor. Des­sa an­slu­ter via vär­me­av­led­nings­rör till GPU och min­neskret­sar och ska­par en stor to­tal yta för bra vär­me­för­del­ning. Flän­sar­na föl­jer i det när­mas­te kor­tets to­ta­la yta. Då de en­bart är lod­rä­ta kom­mer all luft som fläk­tar­na pres­sar in att tryc­kas bå­de upp­åt och nedåt över un­der­lig­gan­de kom­po­nen­ter. Fläk­tar­na är pla­ce­ra­de lin­järt över flän­sar­nas yta. Vi får här tre ni­obla­di­ga fläk­tar vil­ka hål­ler ett sta­bilt tryck.

För att yt­ter­li­ga­re ra­ma in luft­flö­det har EVGA pla­ce­rat en om­gi­van­de sköld med vink­la­de kan­ter vil­ka pres­sar ner den luft som an­nars skul­le ha gått för­lo­rad. Dock är den­na sköld en­ligt oss aning­en för stor då den bå­de stic­ker upp näs­tan en cen­ti­me­ter över kor­tet samt att den går lite för långt bak. Det är kanske in­te nå­got stör­re pro­blem men av er­fa­ren­het kan det va­ra just den­na ex­tra cen­ti­me­ter som av­gör kor­rekt ka­bel­drag­ning i vis­sa chas­sin.

Kyl­lös­ning­en, vil­ken kal­las för iCX2, gör som hel­het ett myc­ket bra jobb och kor­tet hål­ler sig he­la ti­den in­om ac­cep­tab­la vär­den, vil­ket be­hövs då kor­tet är högt fa­briksö­ver­kloc­kat. Dä­re­mot får vi in­te den ned­varv­ning som vi öns­kat när kor­tet går ner i läg­re ar­bets­be­last­ning, ut­an vi mås­te skö­ta den­na del ma­nu­ellt. Tro­li­gen kan en kom­man­de upp­da­te­ring av fir­m­wa­re åt­gär­da det­ta. Kanske kan en så­dan även åt­gär­da fläk­tar­nas ljud­ni­vå, vid full be­last­ning lå­ter det som nå­gon form av re­so­nans.

Tuff fa­briks­klock­ning

När vi går över till in­si­dan fin­ner vi el­va gi­ga­byte GDDR6-min­ne vil­ket an­vän­der 352-bi­tars min­nes­gräns­snitt för en band­bredd på 616 gi­ga­byte per se­kund. Gra­fik­pro­ces­sorn är kloc­kad i en bas­fre­kvens på 1 350 me­ga­hertz och har även en högt ställd fa­briksö­ver­klock­ning på 1 755 me­ga­hertz. För­de­len med det­ta är så klart att du som an­vän­da­re di­rekt kan få en hög­re pre­stan­da ut­an att själv be­hö­va trim­ma sy­ste­met. Nack­de­len med lös­ning­en är pri­märt två sa­ker, för det förs­ta ger en hög­re fa­briks­klock­ning mind­re ut­rym­me att själv op­ti­me­ra sy­ste­met och för det and­ra ten­de­rar des­sa sy­stem att bå­de för­bru­ka mer ener­gi och bli var­ma­re över läng­re tid.

När det kom­mer till just ef­fekt­för­bruk­ning­en no­te­ra­de vi ex­akt det­ta, då gra­fik­kor­tet vil­le ha 301,5 watt un­der vå­ra mät­ning­ar. Dess­utom var vär­me­ut­veck­ling­en vid spel fy­ra gra­der hög­re än till ex­em­pel gra­fik­kor­tet från Asus.

Ser vi det från den po­si­ti­va si­dan får sig pre­stan­dan en knuff upp­åt med den­na lös­ning och det ger yt­ter­li­ga­re nå­gon mer bild per se­kund. Det­ta var ett av snab­bas­te korten i testet när det kör­des med fa­briks­in­ställ­ning­ar. Även EVGA har program för att över­va­ka och över­kloc­ka kor­tets min­ne el­ler GPU. Det he­ter Pre­ci­sion XOC och är en an­vän­dar­vän­lig mjukvara som även lå­ter oss skapa och spa­ra oli­ka pro­fi­ler för oli­ka än­da­mål. Från det­ta kan vi även sty­ra gra­fik­kor­tets, och and­ra EVGAen­he­ters in­te­gre­ra­de RGB-ljus.

Det ska allt­så bli in­tres­sant att se hur långt EVGA kan ta det här kor­tet, men i dags­lä­get finns det någ­ra frå­ge­tec­ken vil­ket gör att en ut­mär­kel­se ute­blir.

Ett sta­bilt kort med hög fa­briks­klock­ning som är aning­en långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.