KFA Ge­for­ce RTX 2080 Ti OC

Datormagazin - - TEST -

Du får god­känd pre­stan­da och en­kel Nv­link-han­te­ring, men i öv­rigt fram­står det­ta grafikkort som aning­en blekt i för­hål­lan­de till de öv­ri­ga.

Näs­ta kort kom­mer från det spel­fo­ku­se­ra­de fö­re­ta­get KFA2. Ett fö­re­tag som grun­da­des 1994 un­der nam­net Galaxy och som un­der årens lopp har ta­git fram fle­ra pri­sa­de grafikkort. I Sve­ri­ge och öv­ri­ga Eu­ro­pa har fö­re­ta­get gått un­der nam­net KFA2 och den­na gång har vi tes­tat Ge­for­ce RTX 2080Ti OC.

Det hand­lar om ett mer kom­pakt kort som mä­ter 283 x 139 x 41 mil­li­me­ter och som så­le­des upp­tar två ex­pan­sions­plat­ser. En så­dan lös­ning pre­mi­e­rar vi alltid så läng­re pre­stan­da och kyl­ning kan hål­las li­ka ef­fek­ti­va som på stör­re al­ter­na­tiv, då ett så­dant kort pas­sar i mer el­ler mind­re al­la ty­per av chas­sin och vi alltid kan byg­ga ett Nv­link­sy­stem så länge mo­der­kor­tet har till­gäng­li­ga plat­ser.

Dubb­la fläk­tar

Det­ta grafikkort skil­jer sig lite mot det från Gi­ga­byte då KFA2 har valt att sat­sa på dubb­la fläk­tar, mer om des­sa ne­dan. Men vi bör­jar från grun­den. Bör­jar vi bak­i­från fin­ner vi en svart plåt som ger kor­tet sta­bi­li­tet men som ock­så har fle­ra ut­fas­ning­ar som hjäl­per till att dis­tri­bu­e­ra bort vär­men. Där­ef­ter kom­mer själ­va kretskor­tet, och hit är allt nor­malt. Näs­ta steg skil­jer sig dock, då vi här hit­tar en näst in­till hel­täc­kan­de kyl­fläns som ef­fek­tivt dis­tri­bu­e­rar vär­men över en stör­re yta. Kop­par­plat­tan har dess­utom en ex­tra kraft­full del pla­ce­rad över gra­fik­pro­ces­sorn för snab­ba­re vär­me­upp­tag­ning. Där­ef­ter kom­mer de mer tra­di­tio­nel­la lod­rä­ta kyl­fe­nor­na vil­ka tack va­re kopp­ar­ba­sen in­te be­hö­ver va­ra li­ka kraf­ti­ga som på al­ter­na­ti­va lös­ning­ar. Ovan­på kyl­fe­nor­na har KFA2 fäst en sköld som ra­mar in kor­tet och som han­te­rar fläk­tar­nas luft­ström. Den­na sköld är del­vis ge­nom­skin­lig och täc­ker även fläk­tar­nas si­dor för att yt­ter­li­ga­re pres­sa luf­ten från des­sa nedåt mot flän­sar­na.

Nu vet vi att sma­ken är myc­ket va­ri­e­ran­de, men vi mås­te sä­ga att lös­ning­en långt ifrån ser li­ka ex­klu­siv ut som kor­tets prislapp kan an­ty­da. Lös­ning­en mat­char in­te på långa vägar den vi­su­el­la de­sig­nen på de and­ra gra­fik­kor­ten.

Sam­ma kan sä­gas om kor­tets RGB-ljus som är pla­ce­ra­de i bå­de fläk­tar och på kor­tets hög­si­da där vi ser fö­re­ta­gets slo­gan ”What’s your ga­me”.

Bå­da lös­ning­ar­na ser lite ål­der­dom­li­ga ut och kor­tet skul­le li­ka gär­na kun­na ha va­rit en ti­dig pro­to­typ för hur ett upp­lyst grafikkort kan se ut. Det blev dock lite snyg­ga­re när vi kör­de dubb­la kort och fär­ger­na mat­cha­de tem­pe­ra­tu­ren, som fak­tiskt vi­sa­de sig skil­ja sig kraf­tigt åt mel­lan de bå­da korten.

Men som sagt är det­ta sub­jek­tivt. Där­för fort­sät­ter vi med hår­da fak­ta. Kor­tet har allt­så dubb­la fläk­tar vil­ka är på 90 mil­li­me­ter. Där­för täc­ker de ock­så från topp till bot­ten. På var­je fläkt finns el­va gans­ka slät­struk­na blad som gör ett fullt god­känt jobb sett till ljud­ni­vå och kyl­för­må­ga un­der fa­briksop­ti­me­ra­de in­ställ­ning­ar.

En sak vi upp­skat­tar är kor­tets lös­ning för Nv­link. KFA2 har valt att lå­ta den om­gi­van­de sköl­den gå ner en bit vil­ket gör det möj­ligt att pla­ce­ra bryg­gan så nä­ra gra­fik­kor­tens kant som möj­ligt, vil­ket i sin tur ger stör­re flex­i­bi­li­tet.

Be­grän­sad över­klock­ning

När det gäl­ler kraf­ten ba­se­ras kor­tet på en TU102 och kom­mer med el­va gi­ga­byte GDDR6-min­ne och en 352-bi­tars min­nes­buss. Gra­fik­pro­ces­sorn ar­be­tar med en bas­fre­kvens på 1 350 me­ga­hertz och som fa­brikstur­bo får du 1 620 me­ga­hertz. Den lå­ga bas­ni­vån in­ver­kar ock­så på ef­fekt­för­bruk­ning­en och kor­tet vill ha 15,1 watt vid vi­la, men vi ser även att kor­tet vid max be­last­ning stic­ker i väg till 286,3 watt, trots att det ba­ra an­vän­der två fläk­tar.

Över­vak­ning, över­klock­ning, in­ställ­ning­ar av RGB och han­te­ring av fir­m­wa­re görs via pro­gram­met Xtre­me Tu­ner Plus. När vi tes­ta­de det­ta var mjuk­va­ran fort­fa­ran­de i beta­ver­sion för RTX-se­ri­en av grafikkort. Där­för kan man nog för­vän­ta sig vis­sa för­änd­ring­ar i den slut­gil­ti­ga ver­sio­nen. Det hop­pas vi i al­la fall, för vi ha­de en hel del pro­blem med pro­gram­met, el­ler rät­ta­re sagt den del som via ett klick ska au­to­ma­ti­se­ra över­klock­ning­en. Själ­va pro­ces­sen lås­te näm­li­gen da­torn tre gång­er av fy­ra och när det väl fun­ge­ra­de nåd­de vi in­te en hög­re topp­fre­kvens än 1 655 me­ga­hertz, vil­ket vi tyc­ker är i un­der­kant.

Då vi fick des­sa pro­blem val­de vi att in­te tes­ta ma­nu­ell över­klock­ning, för att und­vi­ka even­tu­el­la ska­dor på kor­tet.

Slut­li­gen kom­mer vi till an­slut­ning­ar­na. Du får tre styc­ken Dis­play­port, en HDMI och en Typ-C.

För att gö­ra en kort sam­man­fatt­ning lev­de det­ta gra­fi­kort in­te helt upp till vå­ra för­vänt­ning­ar, även om det pre­ste­ra­de god­känt.

Gra­fik­kor­tet från KFA2 blev lite av en be­svi­kel­se men det be­ror tro­li­gen på dess fir­m­wa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.