Pa­lit Ge­for­ce RTX 2080 Ti Ga­ming­Pro OC

Datormagazin - - TEST -

Ett kort för dig som vill spe­la i hög upp­lös­ning och med hög de­talj­ri­ke­dom. Men det känns som ett i mäng­den och det med­föl­jan­de pro­gram­met är in­te op­ti­malt.

Pa­lit Ge­for­ce RTX 2080 Ti Ga­ming­Pro OC har lite an­norlun­da de­sign. Bör­jar vi från an­slut­nings­si­dan har det valt en ap­pro­ach som vi gär­na ha­de sett på al­la grafikkort. För i de två ex­pan­sions­plat­ser som kor­tet upp­tar finns – för­u­tom tre Dis­play­port, en HDMI och en Typ-C – fullt med hål. Lös­ning­en kal­las för ”ho­neycomb brac­ket” för att den på­min­ner om in­nan­mä­tet i en biku­pa. Nu är det så klart in­te ut­se­en­det som är det in­tres­san­ta, ut­an att den­na lös­ning ger ett ut­märkt pas­sivt ut­flö­de för den var­ma luf­ten. Då ett chas­si nor­malt har en viss form av över­tryck kom­mer luft att pressas ut ur des­sa hål. En­ligt Pa­lit ska lös­ning­en öka luft­flö­det med upp till 15 pro­cent, vil­ket i sin tur ger läg­re tem­pe­ra­tur till mind­re be­hov av fläkt­kraft.

Dä­re­mot är vi in­te li­ka för­tjus­ta i hur Pa­lit har de­sig­nat kyl­ning­en som hel­het. För trots att kor­tet ba­ra upp­tar två fy­sis­ka plat­ser, så stic­ker det dels ut lite på bak­si­dan men fram­för allt så är fläktsköl­den som en te­gel­sten som ba­ra har pla­ce­rats ovan­på allt. Det ser lite märk­ligt ut. Kor­tet är dock gans­ka sym­met­riskt med måt­ten 292 x 112 x 58 mil­li­me­ter vil­ket ger ett snyg­ga­re in­tryck om mul­tip­la kort ska an­vän­das el­ler om vi be­hö­ver dra kab­lage över kor­tet. Den ex­tra bred­den lär dock ge pro­blem i mind­re m-ITX-chas­sin då fläk­tar­na kom­mer för nä­ra, el­ler till och med kan kom­ma att lig­ga emot si­dan vil­ket ska­par re­so­nans och säm­re kyl­ning.

Bak­plat­ta med hål

Vi går över till kor­tets upp­bygg­nad och bör­jar med bak­plå­ten som har en gans­ka in­tets­ä­gan­de de­sign, med ett un­dan­tag. Pa­lit har näm­li­gen valt att ha en helt öppen plats för GPU-chip­pets bak­si­da. Vi gis­sar att det­ta är för att öka kyl­ning­en men stäl­ler oss lite frå­gan­de till om det är rätt väg att gå. Kor­tet får näm­li­gen mar­kant hög­re tem­pe­ra­tur över hå­let, istället för att den sprids ut över he­la bak­plat­tan. Det är även möj­ligt att det­ta kan få kon­se­kven­ser för and­ra kort som pla­ce­ras bred­vid den­na del. En sak ha­de va­rit om Pa­lit ha­de valt att sat­sa på en RGB-lös­ning i el­ler runt öpp­ning­en, det ha­de gett en an­nan di­men­sion och bi­dra­git med lite nytän­kan­de.

På bak­plå­ten sit­ter sål­des själ­va gra­fik­kor­tet och på det­ta hit­tar vi en tjock kyl­fläns med fe­nor. Den är upp­de­lad i vad som kan ses som fy­ra zo­ner, två i var­je hal­va, vil­ka se­dan är pla­ce­ra­de i dubb­la la­ger. I det mit­ters­ta ut­rym­met kny­ter de kopp­ar­ba­se­ra­de vär­me­av­led­nings­rö­ren sam­man allt och det finns även di­rekt­kon­takt med gra­fik­pro­ces­sorn.

Med en bas i den­na kyl­fläns mel­lan­ni­vå hit­tar vi fäs­te­na för vår ”te­gel­sten”, el­ler rät­ta­re sagt den helom­slu­tan­de sköld som rym­mer två fläk­tar på 90 mil­li­me­ter och ef­fek­tivt ser till att all luft verk­li­gen går ner över kyl­flän­sar­na och se­dan vi­da­re ut.

Fläk­tar­na är för­sed­da med 15 våg­for­ma­de blad som är vink­la­de i cir­ka 45 gra­der. Den­na lös­ning ska ge op­ti­malt luft­tryck och sprid­ning över he­la ytan och de gör i det­ta av­se­en­de ett bra jobb. Dä­re­mot av­ger de ett svagt su­san­de ljud som blir mer på­tag­ligt ju for­ta­re de snur­rar, och vid max­i­mal över­klock­ning lå­ter de fak­tiskt så högt att vi blir ir­ri­te­ra­de av lju­det.

Mel­lan de bå­da fläk­tar­na hit­tar vi ett guld­fär­gat T som, när vi ser kor­tet rakt frami­från, på­min­ner om en ugg­la. I top­pen på det­ta T lig­ger kor­tets RGB-in­teg­ra­tion. Den de­len är gans­ka be­grän­sad men trots det­ta är lju­sef­fek­ter­na helt klart stil­ful­la.

Thun­der ut­an knall

Vi fort­sät­ter med kor­tets be­styck­ning och hit­tar el­va gi­ga­byte GDDR6-min­ne, 352-bi­tars min­nes­buss och en min­nes­band­bred på 616 gi­ga­byte per se­kund. Gra­fik­pro­ces­sorn kör i en bas­fre­kvens på 1 350 me­ga­hertz och kor­tet har en fa­briksö­ver­klock­ning på 1 650 me­ga­hertz. I det­ta ut­fö­ran­de har kor­tet en ef­fekt­för­bruk­ning på dry­ga 16 watt i vi­la vil­ket ökar till 281 watt vid full be­last­ning.

När det gäl­ler över­klock­ning ska det no­te­ras att Pa­lit har valt att an­vän­da sig av Dr MOS, vil­ket in­ne­bär att kor­tets kret­sar är klas­si­fi­ce­ra­de att han­te­ra hög spän­ning. Det bor­de ge ett bätt­re ut­rym­me för över­klock­ning. För det se­na­re än­da­må­let an­vänds Pro­gram­met Thun­der­mas­ter som känns mer flas­higt än funk­tio­nellt och vi stöt­te på sta­bi­li­tets­pro­blem re­dan vid 1 750 me­ga­hertz vil­ket in­te är så im­po­ne­ran­de. Det var dock smi­digt att kom­bi­ne­ra oli­ka an­vän­dar­pro­fi­ler och mat­cha des­sa mot fläkt­be­last­ning, vi kun­de även stäl­la ned fre­kven­sen om så önska­des.

Det här gra­fik­kor­tet har jämn och bra pre­stan­da. När det gäl­ler över­klock­ning och med­föl­jan­de program hop­pas vi att en kom­man­de mjuk­va­ru­upp­da­te­ring lö­ser den bi­ten.

Ett kort med snygg RGB-in­teg­ra­tion men med brist­fäl­ligt med­föl­jan­de program.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.