Korten på bor­det

De här gra­fik­kor­ten har vi vän­tat på och de har kring­gär­dats av ryk­ten. Nu har vi fa­cit och vi ser en tyd­lig an­led­ning att in­ve­ste­ra i nå­got av des­sa fart­mons­ter.

Datormagazin - - TEST -

Samt­li­ga grafikkort i det­ta jämförande test pre­ste­ra­de re­la­tivt li­ka vid spel och det skilj­de in­te så myc­ket med vad vi vann med fa­briksö­ver­klock­ning. Li­kaså no­te­ra­de vi att de är klart snab­ba­re jäm­fört med fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion på den­na punkt.

När det dä­re­mot hand­lar om ar­bets­o­ri­en­te­ra­de upp­gif­ter, som att job­ba med bil­der el­ler film, är skill­na­den mar­gi­nell mot fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion. Gi­vet­vis är 2080Ti snab­ba­re jäm­fört med 1080Ti, men det hand­lar i dags­lä­get om en­sta­ka pro­cent. I bå­da fal­len känns det dock som om vi långt ifrån har sett grän­sen för korten, när pro­gram­men bör­jar dra full nyt­ta av dem blir det and­ra re­sul­tat.

Då gra­fik­kor­ten låg så nä­ra varand­ra sett till pre­stan­da fo­ku­se­ra­de vi mer på de­sign, vär­me­ut­veck­ling, med­föl­jan­de program och en­kel mon­te­ring. Vi har dess­utom lagt stor vikt vid ljud­ni­vån och det som stic­ker ut­an­för re­fe­rens­de­sig­nen och ger ex­tra möj­lig­he­ter. Själv­klart har vi även vägt in kor­tens prislap­par.

När al­la des­sa punk­ter väg­des in lan­da­de fy­ra styc­ken grafikkort på en fem­ma i be­tyg. Det har in­te va­rit lätt att skil­ja des­sa åt, men till slut fas­tan­de vi för Zo­tac Ga­ming Ge­for­ce RTX 2080 Ti AMP som testvin­na­re. Det är en stort kort med en smart kon­struk­tion som ger bå­de sta­bi­li­tet och yp­per­lig vär­me­av­led­ning.

Kyl­ning­en är nå­got som till­ta­lar oss och kor­tet är i det när­mas­te ljud­löst vid nor­ma­la in­ställ­ning­ar. Till­ver­ka­ren skic­kar även med ett klart kom­pe­tent program för över­klock­ning. När det gäl­ler just över­klock­ning har Zo­tac kom­mit långt. Kor­tet pre­ste­rar bäst sta­bi­la re­sul­tat av samt­li­ga i testet.

Näs­ta kort vi vill lyf­ta fram är Gi­ga­byte RTX 2080 Ti Wind­for­ce

OC 11G som får ut­mär­kel­sen Datormagaz­in re­kom­men­de­rar. Även det­ta kort har myc­ket ef­fek­tiv kyl­ning och kom­mer dess­utom i en be­tyd­ligt mer han­ter­bar stor­lek som bör pas­sa i mer el­ler mind­re al­la chas­sin.

Kor­tet fun­ge­rar per­fekt i Nv­link-kon­fi­gu­ra­tion på al­la ty­per av mo­der­kort som har till­räck­ligt med PCIe-plat­ser. Li­kaså var pre­stan­dan bra vid al­la del­tes­ter och det med­föl­jer myc­ket bra program för så­väl över­vak­ning som över­klock­ning.

Som sista kort att få ut­mär­kel­sen Datormagaz­in re­kom­men­de­rar har vi Asus ROG Strix RTX2080TI A11G Ga­ming. Asus kort har en myc­ket sta­bil kon­struk­tion som kom­mer att hål­la un­der många år. Du får ef­fek­tiv kyl­ning, smart fläkt­han­te­ring och testets kanske bäs­ta program. Dess­utom pre­ste­ra­de kor­tet bra vid al­la del­tes­ter.

BS TI T E S TZo­tac le­ve­re­rar ett rik­tigt bra al­ter­na­tiv för spel­sy­stem, fram­för allt för de med ba­ra ett grafikkort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.