SVENSK AI I WEBB­LÄ­SA­REN

Datormagazin - - MJUKVARA | LASTBALANS­ERING -

Det finns en rad ut­ma­ning­ar kring AI, som att det in­te ba­ra är en frå­ga för IT-av­del­ning­en, svå­rig­he­ter­na att an­pas­sa da­ta och att tra­di­tio­nel­la verk­tyg är mind­re an­vän­dar­vän­li­ga. Det sist­nämn­da in­ne­bär i sin tur att AI-mo­del­ler kan bli svå­ra att skapa och un­der­hål­la. För­u­tom det­ta ska mo­del­ler­na trä­nas och då krävs re­jält med hårdvara, och dess­utom ska mo­del­ler­na ver­sions­han­te­ras. Slut­li­gen ska de sät­tas i pro­duk­tion och un­der­hål­las.

Gi­vet­vis ska Pel­ta­ri­on hjäl­pa till med allt det­ta, och lite till. Ett ex­em­pel på det sist­nämn­da är att det finns spår­bar­het kring vem som får gö­ra vad.

Och allt det­ta gra­fiskt i en webb­lä­sa­re.

Du an­vän­der platt­for­men som en fyr­stegs­ra­ket: lad­da upp da­ta, skapa en mo­dell, ut­vär­de­ra mo­del­len och ex­por­te­ra mo­del­len för vi­da­re an­vänd­ning.

Da­ta­mäng­den vi an­vän­de var en zip-fil in­ne­hål­lan­de typ av klä­des­plagg samt bil­der på des­sa. Där­ef­ter ska­pa­de vi en mo­dell av ty­pen CNN (con­vo­lu­tio­nal neu­ral network) – det var ba­ra att dra in den kom­po­nen­ten och ange en rad pa­ra­met­rar som in­da­ta och någ­ra yt­ter­li­ga­re pa­ra­met­rar för hur nät­ver­ket ska upp­fö­ra sig. Där­ef­ter star­ta­de vi si­mu­le­ring­en som tes­tar nät­ver­ket. Ef­ter det kan vi med en knapp­tryck­ning få ut mo­del­len som ett API att an­vän­das från ap­par, helt ut­an­för platt­for­men el­ler för vi­da­re an­vänd­ning i Ke­ras el­ler Ten­sor­flow.

Vi har så klart ba­ra skra­pat på ytan av platt­for­men. Det vi kan kon­sta­te­ra är att du mås­te lä­ra dig be­grep­pen och hur ma­ski­nin­lär­ning fun­ge­rar, men att det än­då är ljusår från vad du mås­te lä­ra dig om du ska gö­ra det­ta med hjälp av pro­gram­me­ring.

www.pel­ta­ri­on.com

Pel­ta­ri­on lå­ter dig skapa AI-mo­del­ler di­rekt i webb­lä­sa­ren ut­an att pro­gram­me­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.