Det rör på sig

Datormagazin - - LINUX - P“”•–— H˜•™“š››œš

En av de nya sto­ra stjär­nor­na på open sour­ce-him­len he­ter Micro­so . Och det är egent­li­gen in­te så kons­tigt. De som följt ny­he­ter­na un­der se­na­re år har sett hur Micro­so när­mat sig öppen käll­kods­värl­den steg för steg. En in­tres­sant ut­veck­ling, får man sä­ga.

En hel del av den­na ut­veck­ling har sä­kert med by­tet av VD att gö­ra. Den ti­di­ga­re VD:n Ste­ve Ball­mer var un­der många år starkt kri­tisk till Linux och fri mjukvara. Hans in­ställ­ning har idag mjuk­nat, men han an­ser än­då att Micro­so s sätt att han­te­ra Linux på där och då var rätt och att Micro­so har tjä­nat en mas­sa peng­ar på att kri­ga mot öppen källkod.

Fö­re­ta­gets nya VD, Sa­tya Na­del­la, ver­kar ha en be­tyd­ligt mer öd­mjuk in­ställ­ning, och det var nog fler än jag som höj­de på ögon­bry­nen när vi förs­ta gång­en läs­te me­ning­en ”Micro­so lo­ves Linux”.

Det har vi­sat sig in­te va­ra tom­ma ord, och un­der de se­nas­te åren har vi sett allt †er be­vis på att man verk­li­gen me­nar all­var med sin kär­leks­för­kla­ring.

Det se­nas­te ex­emp­let i ra­den är att Micro­so nu­me­ra är med­lem i The Open In­ven­tion Network, där pa­tentt­vis­ter mot­ar­be­tas och sam­ar­be­te gyn­nas.

Har du för­res­ten hört att IBM har köpt Li­nux­gi­gan­ten Red Hat?

Af­fä­ren har pre­cis avi­se­rats och vad den kom­mer att in­ne­bä­ra åter­står att se. Det sägs ini­ti­alt att det mesta kom­mer att va­ra som ti­di­ga­re. Red Hat ska fun­ge­ra som en fri­ståen­de enhet in­om IBM och de kom­mer att få be­hål­la sin per­so­nal, si­na lo­ka­ler och si­na re­la­tio­ner med com­mu­ni­tyn. An­led­ning­en till upp­kö­pet är att IBM vill stär­ka si­na po­si­tio­ner på moln­mark­na­den. De vill bli ett mer öp­pet al­ter­na­tiv till bland and­ra Micro­soft och Ama­zon.

Och slut­li­gen drar vi en lätt­na­dens suck. Var­för?

Jo, Li­nus Tor­valds är tillbaka. Det är in­te så att hans er­sät­ta­re in­te har skött sitt jobb ga­lant, men det är än­då nå­got visst med Li­nus och Linux. De häng­er ju lik­som ihop, bå­de bok­stav­li­gen och men­talt.

”Red Hat ska fun­ge­ra som en fri­ståen­de enhet in­om IBM och de kom­mer att få be­hål­la sin per­so­nal, si­na lo­ka­ler och si­na re­la­tio­ner med com­mu­ni­tyn. An­led­ning­en till upp­kö­pet är att IBM vill stär­ka si­na po­si­tio­ner på moln­mark­na­den”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.