Cos­mic Cutt­le sh från Ca­no­ni­cal

Helt en­ligt plan har Ca­no­ni­cal ny­li­gen släppt den nya ver­sio­nen av det fria ope­ra­tiv­sy­ste­met Ubun­tu, med smek­nam­net Cos­mic Cutt­le­sh.

Datormagazin - - LINUX -

Cos­mic Cutt­le­fish har ver­sions­num­mer 18.10. Den mest syn­li­ga ny­he­ten i den­na ut­gå­va är ett nytt te­ma kal­lat Yaru. Pre­cis som i den fö­re­gå­en­de ver­sio­nen byg­ger skriv­bords­ver­sio­nen på skriv­bords­mil­jön Gno­me, som nu har upp­da­te­rats till färs­ka ver­sion 3.30. En ny kär­na ger för­bätt­rat hård­va­ru­stöd – sär­skilt kan no­te­ras att sy­ste­met nu har stöd för fin­gerav­tryckslä­sa­re. De har även ar­be­tat med att få mjukvara in­stal­le­rad via Snap att star­ta snab­ba­re. Det­ta me­dan nya kom­pres­sions­for­mat in­ne­bär att det går snab­ba­re att in­stal­le­ra och star­ta sy­ste­met. En ny­het är även en så kal­lad ”XDG Por­tal” som gör det enkla­re att in­stal­le­ra pa­ket från Snapcraft Sto­re.

Cos­mic Cutt­le­fish är smek­nam­net på den nya Ubun­tu-ut­gå­van. I den­na ver­sion finns inga stör­re nyheter, mest mind­re fin­juste­ring­ar och för­bätt­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.