SNAPSHOT MED TI­MESHIFT

Datormagazin - - LINUX -

En av höjd­punk­ter­na i nya Linux Mint 19 är Ti­meshift. Det är ett program för syste­må­ter­ställ­ning som är bå­de an­vän­dar­vän­ligt och ef­fek­tivt. Dess­utom är det in­te spe­ci­fikt för Linux Mint, ut­an det kan an­vän­das även med and­ra dis­tri­bu­tio­ner.

De med Ubun­tu el­ler nå­got de­ri­vat kan in­stal­le­ra pro­gram­met via ett ex­ternt för­råd: su­do apt-add-re­po­si­to­ry -y ppa:te­e­jee2008/ppa su­do apt-get up­da­te su­do apt-get in­stall ti­meshift

På pro­jek­tets Git­hub-si­da finns även in­stal­la­tions­fi­ler för and­ra sy­stem samt käll­ko­den för pro­gram­met.

När pro­gram­met star­tas vi­sas dess gra­fis­ka gräns­snitt. I det­ta finns en knapp­rad för oli­ka funk­tio­ner, en lis­ta över ut­för­da ko­pi­e­rings­jobb (snap­shots) och en sta­tus­rad. En av knap­par­na i den övers­ta ra­den har ti­teln Wi­zard, den star­tar en gui­de för att skapa ett ko­pi­e­rings­jobb.

När gui­den har star­tat får vi först väl­ja vil­ken sorts snapshot vi vill skapa.

Al­ter­na­ti­ven är två, Rsync och BTRFS. Den sist­nämn­da kan an­vän­das när de fi­ler som ska ko­pie­ras finns på en par­ti­tion med fil­sy­ste­met BTRFS. Det­ta me­dan Rsync kan an­vän­das på and­ra ty­per av par­ti­tio­ner.

Näs­ta steg hand­lar om var av­bild­ning­ar­na ska lag­ras. Dessvär­re kan vi in­te väl­ja nät­verk­san­slut­na en­he­ter, men en USB-an­slu­ten hård­disk kan an­vän­das.

Det är ock­så möj­ligt att an­vän­da in­ter­na en­he­ter, men du bör gi­vet­vis und­vi­ka systemdis­ken.

Ef­ter det­ta får du väl­ja hur of­ta ko­pi­e­ring­en ska ut­fö­ras och hur många äld­re ko­pi­or som ska lag­ras. Det går att väl­ja om ko­pi­e­ring­en ska gö­ras var­je må­nad, var­je vec­ka, var­je dag el­ler var­je tim­me. Det går ock­så att ange att en ko­pia ska ska­pas när da­torn star­tar. Du kan dess­utom kom­bi­ne­ra fle­ra av des­sa al­ter­na­tiv.

Det som åter­står är att väl­ja vad som ska ko­pie­ras. Som stan­dard ex­klu­de­ras hem­ka­ta­lo­ger, men det går att in­klu­de­ra an­ting­en al­la fi­ler i des­sa ka­ta­lo­ger el­ler en­bart dol­da fi­ler (som of­ta är kon­fi­gu­ra­tions­fi­ler).

Det finns en an­led­ning till var­för des­sa fi­ler och ka­ta­lo­ger ex­klu­de­ras som stan­dard, näm­li­gen att Ti­meshift egent­li­gen in­te är tänkt för att skapa sä­ker­hetsko­pi­or av per­son­li­ga fi­ler.

Det hu­vud­sak­li­ga an­vänd­nings­om­rå­det är istället syste­må­ter­ställ­ning. När nå­got olyck­ligt hän­der med hård­dis­ken el­ler ope­ra­tiv­sy­ste­met är det en­kelt att an­ting­en ra­de­ra el­ler by­ta ut dis­ken, för att se­dan kö­ra en åter­ställ­ning av sy­ste­met med hjälp av Ti­meshift.

Finns då hem­ka­ta­lo­ger­na med i sä­ker­hetsko­pi­an kom­mer även des­sa att åter­stäl­las och så­dant som har ska­pats se­dan den se­nas­te Ti­meshift-kör­ning­en kom­mer att för­svin­na. Där­för är det bätt­re att sä­ker­hetsko­pi­e­ra des­sa ka­ta­lo­ger på an­nat sätt.

Till ex­em­pel med pro­gram­met Fw­back­ups.

När va­let av vad som ska ko­pie­ras är klart är ock­så gui­den klar. Det går nu att ma­nu­ellt skapa ko­pi­or, men ef­tersom vi har ställt in au­to­ma­tisk ko­pi­e­ring är det egent­li­gen ba­ra att stänga pro­gram­met. Det kan dock va­ra bra att star­ta det nå­gon gång ibland och kon­trol­le­ra att ko­pi­or­na har ska­pats så att man alltid har en ak­tu­ell backup.

www.te­e­je­e­tech.in/p/ ti­meshift.html

https://git­hub.com/ te­e­jee2008/ti­meshift

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.