DEN MAGISKA SYSRQ TANGENTEN

Datormagazin - - LINUX -

Även den som har ti­teln ”Li­nux­ex­pert” lär sig nya sa­ker he­la ti­den. Pre­cis som in­om många and­ra om­rå­den finns det otro­ligt myc­ket att lä­ra, och nya sa­ker till­kom­mer he­la ti­den. Det är ock­så myc­ket där­för som IT och tek­nik fort­fa­ran­de känns spän­nan­de och in­tres­sant. Det till­kom­mer ock­så nya ka­na­ler för in­häm­tan­de av kun­ska­per, in­te minst.

På se­na­re tid har jag bör­jat föl­ja Li­nux­pod­den, en podd som kan rekommende­ras. Pod­den är fylld med in­tres­san­ta dis­kus­sio­ner, men man får även tips i di­ver­se äm­nen. Nu se­nast tog de till ex­em­pel upp tangenten Sysrq.

För många är det­ta en re­la­tivt oin­tres­sant knapp ut­an stör­re nyt­ta som ba­ra tar upp plats på tan­gent­bor­det. För­vis­so lär det fin­nas de som an­vän­der tan­gen­tens al­ter­na­ti­va funk­tion, att snabbt och en­kelt få upp ut­skrifts­di­a­lo­gen. Den­na tan­gent har dock en dub­bel funk­tion, vil­ket in­di­ke­ras av att den på många tan­gent­bord har två märk­ning­ar (Prtsc och Sysrq). Det finns emel­ler­tid tan­gent­bord som en­bart har märk­ning­en Prtsc el­ler Prtscn.

Det spe­ci­el­la med tangenten, för oss med Li­nux­sy­stem, är att den har kopp­ling till system­kär­nan. På sätt och vis fun­ge­rar den som da­torns fy­sis­ka re­set-knapp, men med fler möj­lig­he­ter. Knap­pen kan of­ta fun­ge­ra som en sista ut­väg, då den fun­ge­rar även om myc­ket an­nat in­te gör det. Det är ba­ra vid kärn­kra­scher el­ler hård­va­ru­pro­blem som hind­rar kär­nan från att kö­ras som den in­te fun­ge­rar.

Vad kan man då an­vän­da knap­pen till? Tja, bland an­nat för att syn­kro­ni­se­ra fil­sy­ste­men samt star­ta om och stänga av da­torn. Det fun­ge­rar oli­ka bra med oli­ka da­to­rer. När vi tes­ta­de med en Rasp­ber­ry Pi Ze­ro fun­ge­ra­de en del av kom­man­do­na.

För att kö­ra ett kom­man­do trycks först tangenten Alt­gr ned, den hålls ned och se­dan trycks Sysrq följt av en bok­stav. Bland kom­man­do­na finns till ex­em­pel ”b” som star­tar om sy­ste­met ome­del­bart och ”o” som stäng­er av. Fast in­nan des­sa kom­man­don körs är det bäst att av­slu­ta pro­ces­ser och syn­kro­ni­se­ra fil­sy­ste­men. Då kan man lä­ra sig kom­bi­na­tio­nen ”REISUB”. Des­sa tan­gen­ter har i tur och ord­ning föl­jan­de funk­tion:

R - unRaw - Ta tillbaka kon­trol­len över tan­gent­bor­det från X.

E - tEr­mi­na­te - Stäng al­la pro­ces­ser snyggt ge­nom att skic­ka Sig­term.

I - kIll - Dö­da al­la åter­stå­en­de pro­ces­ser ut­an par­don. S - Sync - Syn­kro­ni­se­ra fil­sy­ste­men för att und­vi­ka da­ta­för­lus­ter.

U - Un­mount - Av­mon­te­ra och åter­mon­te­ra fil­sy­ste­men som en­bart läs­ba­ra.

B - reBoot - Star­ta om.

Ge­nom des­sa kom­man­don kan man i många fall star­ta om en till sy­nes helt låst da­tor på ett sä­kert sätt, nå­got som kan va­ra myc­ket an­vänd­bart när ing­et an­nat fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.