GAIA SKY . .

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Li­cens: Öppen källkod Sys­tem­krav: Linux/Mac OS/Win­dows 10/8/7 Lad­da ned här: www.datormagaz­in.se/prg/ Gaia Sky hand­lar om ast­ro­no­mi, 3D och re­al­tids­vi­su­a­li­se­ring. Det är ett kom­pe­tent program även om det in­te kan kon­kur­re­ra med vy­er­na från Micro­so’ Sky. Det är hel­ler in­te så an­vän­dar­vän­ligt, men det har and­ra vär­den. Bland an­nat gott om kongu­ra­tions­möj­lig­he­ter, in­spel­ning och stöd för skript. Det är värt en titt om du vill ”Šyga” ut i rym­den för att se bil­der av rik­ti­ga pla­ne­ter, stjär­nor och an­nat.

Du kan väl­ja att vi­sa det­ta i hel­skärm och vi hit­ta­de även nå­got som fö­re­föll hand­la om kva­li­tets­in­ställ­ning­ar. Där val­de vi de bäs­ta och vän­ta­de ett bra tag, och till slut vi­sa­des en im­po­ne­ran­de vi­su­a­li­se­ring. Bör­ja där­för med att se över in­ställ­ning­ar­na.

Du be­hö­ver in­te va­ra in­tres­se­rad av ast­ro­no­mi för att tes­ta Gaia Sky, för du kom­mer att bli det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.