OPENEDFILE­SVIEW .

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/7/Vis­ta/XP Lad­da ned här: www.datormagaz­in.se/prg/

Du an­vän­der Opened€lesvi­ew för att vi­sa vil­ka pro­ces­ser som står ba­kom låsta fi­ler och vid be­hov stänga dem. Det­ta kan va­ra prak­tiskt om nå­gon pro­cess läg­ger be­slag på en €l och hind­rar dig från att till ex­em­pel ra­de­ra den. Möj­lig­he­ten bör dock an­vän­das med för­sik­tig­het och som ab­so­lut sista ut­väg – väl­jer du att stänga en system­kri­tisk pro­cess kan da­torn näm­li­gen kra­scha. Bör­ja där­för med en van­lig om­start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.