WIN­DY­NA­MIC­DESK­TOP . . .

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10 Lad­da ned här: www.datormagaz­in.se/prg/

Du får med Win­dy­na­mic­desk­top en dy­na­misk skriv­bords­bak­grund som skif­tar i ljus un­der da­gens gång.

Pro­gram­met an­vän­der din plats (som du anger) för att få det att stäm­ma med sol­upp­gång och sol­ned­gång. Det ro­te­rar se­dan ge­nom 16 styc­ken Mo­ja­ve-bak­grunds­bil­der. Gil­lar du Mo­ja­ve-bil­der­na be­hö­ver du in­te gö­ra nå­got mer än att in­stal­le­ra, men de som vill an­vän­da and­ra bil­der be­sö­ker till­ver­ka­rens webb­plats för in­struk­tio­ner.

Och då frå­gar sig kanske någ­ra: Till vil­ken nyt­ta? För­u­tom att det är snyggt €nns en för­del i att det blir vil­sam­ma­re för ögo­nen fram­e­mot eŠer­mid­da­gen och kväl­len.

En an­nan för­del är att du ma­nu­ellt kan väx­la mel­lan ljust lä­ge och mörkt lä­ge.

Snyggt och fak­tiskt blir det ock­så vil­samt för ögo­nen. De som in­te fal­ler för Mo­ja­ve-bil­der­na kan an­vän­da and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.