KON­TON IN­TE TILL­GÄNG­LI­GA FÖR IN­LOGG­NING

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - GÖRAN MÅNSSON

Jag har ett da­tor­pro­blem, det gäl­ler an­vän­dar­kon­ton, som jag hop­pas att du/ni kan lö­sa:

Jag skö­ter ett er­tal da­to­rer med bå­de Win­dows 7 och 10. På grund av en trac­king­mjuk­va­ra som ska no­te­ra vil­ket kon­to som an­vänds kan in­te

era an­vän­da­re va­ra in­log­ga­de sam­ti­digt (trac­king­en kan då ske på ett kon­to där an­vän­da­ren glöm­de bort att log­ga ut och en an­nan per­son kan då an­vän­da da­torn ut­an att det no­te­ras). Där­för har jag ak­ti­ve­rat ”Hi­de entry points for fast User Swit­ching” i Group Po­li­ci­es (Ad­mi­nist­ra­ti­ve temp­la­tes / Sy­stem / Lo­gon).

I Win­dows 7 fun­ge­rar det ut­märkt och vid en ny da­tor­start kan näs­ta an­vän­da­re se samt­li­ga kon­ton och log­ga in på sitt eget. I Win­dows 10 dä­re­mot kom­mer da­torn ihåg vil­ket kon­to som var in­log­gat se­nast, även ef­ter en om­start. Om en an­vän­da­re stäng­er av da­torn ut­an att först log­ga ut, är det­ta det en­da kon­tot som är till­gäng­ligt ef­ter en om­start!

(För att yt­ter­li­ga­re kom­pli­ce­ra det he­la har jag för mig att pro­ble­met i Win­dows 10 dök upp först för någ­ra vec­kor se­dan och att det ti­di­ga­re fun­ge­ra­de ut­märkt, på sam­ma sätt som i Win­dows 7 – men jag kan in­te helt och fullt lo­va att det var så …).

Om ni har lös­ning­en på det­ta och har möj­lig­het att sva­ra så vo­re jag väl­digt tack­sam!

Det skul­le möj­li­gen kun­na va­ra det au­to­ma­tis­ka slut­fö­ran­det av en en­hets kon gu­ra­tion eer upp­da­te­ring el­ler om­start som spö­kar. Det har för­änd­rats en aning i de se­nas­te sto­ra upp­da­te­ring­ar­na, vil­ket skul­le kun­na va­ra skä­let till att du in­te ha pro­ble­met ti­di­ga­re.

Du kan änd­ra även det­ta be­te­en­de med ”Re­di­ge­ra­ren för lo­ka­la grupp­rin­ci­per”, un­der Ad­mi­nist­ra­ti­va mal­lar / Win­dows-kom­po­nen­ter / In­logg­nings­al­ter­na­tiv för Win­dows (Com­pu­ter Con gu­ra­tion / Ad­mi­nist­ra­ti­ve Temp­la­tes / Win­dows Com­po­nents / Win­dows Lo­gon Op­tions på eng­els­ka).

Där hit­tar du ”Log­ga au­to­ma­tiskt in den se­nas­te in­ter­ak­ti­va an­vän­da­ren eer en syste­mi­ni­ti­e­rad om­start” (”Sign-in last in­te­racti­ve user au­to­ma­ti­cal­ly aer a sy­stem-ini­ti­a­ted restart”). Pro­va att in­ak­ti­ve­ra det­ta.

(Göran har se­der­me­ra in­for­me­rat om att det­ta lös­te hans pro­blem.)

Win­dows kom­mer ihåg den se­nast in­log­ga­de an­vän­da­ren om den­na in­ställ­ning i Grupp­rin­ci­per är ak­ti­ve­rad el­ler in­te kon­fi­gu­re­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.