BESVÄRLIG REPARATION

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - KNUT

Hvor­for er det of­te helt umu­lig å re­pa­re­re Win­dows 10 et­ter en al­vor­lig feil med hvor ing­en av verk­tøy­e­ne el­ler backup fung­e­rer?

Det blir ba­re ver­re for­di Win­dows ikke –nner no­en av punk­ter lag­ret på HD og ing­en form for gje­noppret­ting fung­e­rer, uten en­der i blått el­ler tomt bil­de. No­en tred­je­part-le­ve­ran­dø­rer me­ner at de kan re­pa­re­re Win­dows li­ke­vel. Men kan de det uten å tape al­le da­ta?

OEM va­ri­an­ter av Win­dows er oše helt umu­li­ge å re­pa­re­re. Må man da kjøpe helt ny Win­dows-pak­ke? El­ler for­ma­te­re HD?

Jag nner det säl­lan omöj­ligt att re­pa­re­ra Win­dows. Det är rik­tigt att åter­ställ­nings­punk­ter och an­nat ibland in­te fun­ge­rar, men den klas­sis­ka me­to­den med re­pa­ra­tions­in­stal­la­tion bru­kar va­ra på­lit­lig. Nå­got tred­je­parts­verk­tyg ska in­te be­hö­vas.

Lad­da ned verk­ty­get här: www.micro­soft.com/ nb-no/soft­wa­re-down­lo­ad/ win­dows10. Skapa en in­stal­la­tion på ett USB-min­ne. Star­ta in­te da­torn med det­ta min­ne, ut­an kör se­tup- len in­i­från Win­dows. Det­ta upp­da­te­rar och re­pa­re­rar Win­dows ut­an att för­stö­ra da­ta och in­ställ­ning­ar.

Det bör fun­ge­ra även med OEM-ver­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.