OSYNLIG HÅRD­DISK

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - BER­TIL PERS­SON

Min da­tor med Win­dows 10 hit­tar in­te min ex­ter­na hård­disk (Samsung Sto­ry 1 000 gi­ga­byte). Den syns när jag kol­lar Disk­han­te­ring och när jag an­vän­der ”Sä­ker bort­tag­ning av ma­skin­va­ra”, men den syns in­te i ”Den här da­torn/en­he­ter”. Den har fun­ge­rat fel­fritt de se­nas­te åren men nu är den väck. Jag har myc­ket pri­va­ta do­ku­ment, bil­der med me­ra på den och är liv­rädd att allt ska för­svin­na om jag gör nå­got. Snäl­la, hjälp mig. Jag är no­vis på da­to­rer, så för­kla­ra tyd­ligt. Tack på för­hand.

Att hård­dis­ken syns i Disk­han­te­ring och att USB fun­ge­rar är tro­li­gen ett tec­ken på att nå­got har hänt med in­ne­hål­let. Var alltid för­sik­tig med att för­va­ra viktiga sa­ker på ba­ra ett en­da stäl­le – hård­dis­kar är för­bruk­nings­va­ra. Åter­gå till Disk­han­te­ring och tit­ta på din disk. Har den ett ƒlsy­stem? Det bör an­tag­li­gen va­ra NTFS. Står det istället RAW el­ler om det in­te står Fel­fri un­der Sta­tus, så har du an­tag­li­gen en all­var­lig ska­da på fil­sy­ste­met. Det­ta gäl­ler ock­så om dis­ken vi­sas som ”Oal­lo­ke­rat ut­rym­me”.

Om di­na da­ta är livsvik­ti­ga bör du in­te för­sö­ka dig på reparation själv, ut­an läm­na dis­ken till en da­ta­rädd­ningsƒrma. Vill du än­då ta ris­ken kan du pro­va med nå­got program, till ex­em­pel det­ta: www.ea­seus.com/ da­ta­re­co­ve­ry­wi­zard/free-da­ta­re­co­ve­ry-soft­wa­re.htm.

Skul­le ƒlsy­ste­met va­ra okej, kon­trol­le­ra om en­he­ten har nå­gon en­hets­bok­stav. Om in­te, hö­gerk­lic­ka och se om du får va­let ”Änd­ra en­hets­be­teck­ning och sök­vä­gar”. Till­de­la dis­ken en le­dig bok­stav, så bör den fun­ge­ra. Om hård­dis­ken har en en­hets­be­teck­ning, men än­då in­te syns i Ut­fors­ka­ren, pro­va då att ge den en an­nan bok­stav. Du kan ock­så hö­gerk­lic­ka och väl­ja Öpp­na. Tes­ta ock­så hård­dis­ken med en an­nan da­tor.

Kom­mer du åt di­na da­ta med nå­gon av des­sa me­to­der, se till att ko­pi­e­ra dem nå­gon an­nan­stans in­nan du ger dig på att ex­pe­ri­men­te­ra mer med hård­dis­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.