DA­TORN PLING­AR

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - GUNILLA BROLUND

Min 18 må­na­der gam­la da­tor (Asus F756UA) hål­ler he­la ti­den på och pling­ar vil­ket dri­ver mig till van­sin­ne. Jag bru­kar stänga av lju­det, men det är oprak­tiskt i läng­den. Det är tre sti­gan­de to­ner – pling, pling, pling – om och om igen. Finns det nå­got att gö­ra åt det? På din be­skriv­ning lå­ter det som om det skul­le kun­na va­ra lju­det som spe­las upp vid an­slut­ning av en USB-enhet. Hörs det he­la ti­den ty­der det på att du har glapp i nå­gon USB-an­slut­ning. Pro­va att kopp­la loss al­la USB-kon­tak­ter och se om lju­det upp­hör. Sätt se­dan tillbaka dem en i ta­get till du hit­tat syn­da­ren. Byt se­dan ka­bel till det till­be­hö­ret el­ler för­sök med ett an­nat ut­tag i da­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.