PING, MEN IN­TE WEBBLÄSARÅ­TKOMST

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN -

Se­dan jag byt­te till Win­dows 10 ver­kar jag ha pro­blem att kom­ma ut på in­ter­net. Jag har tes­tat och fel­sökt men blir in­te rik­tigt klok på det. Pro­ble­met är att jag in­te får webb­si­dor­na att vi­sas, men jag kan pinga oli­ka webb­si­dor. Det spe­lar ing­en roll om jag an­vän­der Ed­ge, Chro­me el­ler Fi­re­fox – re­sul­ta­tet blir alltid: ”si­dan kan in­te vi­sas”.

När jag åter­stäl­ler da­torn till ett ti­di­ga­re till­stånd (ut­an de se­nas­te upp­da­te­ring­ar­na) ver­kar all­ting fly­ta på. Det­ta upp­re­pas dock ef­tersom det in­te ver­kar kom­ma en ˆx till upp­da­te­ring­en. Det ver­kar hel­ler in­te som man kan hind­ra upp­da­te­ring­ar­na per­ma­nent.

Det ver­kar va­ra jät­te­många i oli­ka fo­rum som har sam­ma pro­blem. Det gör hel­ler ing­en skill­nad om jag stäng­er av an­ti­vi­rus­pro­gram och brand­vägg. Har ni nå­got smart tips som jag kanske in­te har tänkt på? ANDREAS

Ef­tersom du kan pinga en web­ba­dress från Kom­man­do­tol­ken bor­de det­ta in­te va­ra nå­got DNS-pro­blem, vil­ket an­nars är det förs­ta att sö­ka e er i så­da­na här fall. I stäl­let fal­ler miss­tan­ken på webb­lä­sar­na.

E ersom det hand­lar om era bör det dock in­te va­ra nå­gon in­di­vi­du­ell in­ställ­ning. Det jag kan tän­ka mig är att nå­got program som du ny­li­gen in­stal­le­rat, el­ler nå­gon elak kod, har kon­gu­re­rat Win­dows att an­vän­da en proxy. Det skul­le för­kla­ra var­för ping fort­fa­ran­de fun­ge­rar, e ersom det går för­bi prox­y­in­ställ­ning­ar­na.

Gå till In­ställ­ning­ar och välj ”Nät­verk och in­ter­net”. Klic­ka på Proxy. Om det ­nns en ma­nu­ell prox­y­kon­fi­gu­ra­tion, stäng av den. Tit­ta ock­så på prox­y­in­ställ­ning­ar­na i var­je en­skild webb­lä­sa­re, Chro­me och Fi­re­fox har eg­na. Hjälp­te det­ta gäl­ler det att hit­ta vad som or­sa­kat om­ställ­ning­en. Jag har svårt att tro att det är nå­gon Win­dowsupp­da­te­ring som är skyl­dig, det mås­te va­ra nå­got an­nat. Lad­da ned gra­tis­ver­sio­nen av Mal­wa­re­by­tes (www.mal­wa­re­by­tes.com/ mwb-down­lo­ad) och kör en ge­nom­sök­ning.

Om det in­te hand­lar om prox­y­in­ställ­ning­ar blir det svå­ra­re. Pro­va att kö­ra fel­sö­ka­ren för nät­verk. Kol­la ock­så di­na brand­vägg­s­in­ställ­ning­ar.

Finns en prox­y­ser­ver vald här, kan det bli pro­blem med in­ter­netåt­koms­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.