ROU­TER MED MÅNGA ÖPP­NA POR­TAR

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN -

Jag har ett li­tet nät­verk med någ­ra PIR-de­tek­to­rer och kameror från D-Link. Det är an­slu­tet till in­ter­net via en Te­le2-rou­ter, Huawei B593 (E5186s-22s). Pro­duk­ter­na från D-Link har upp­da­te­rad †rm­wa­re.

För en tid se­dan sat­te jag in en Fing­box nät­verk­sö­ver­va­ka­re. Den rap­por­te­ra­de då att rou­tern ha­de väl över 100 öpp­na por­tar. Se­dan dess har den då och då rap­por­te­rat att yt­ter­li­ga­re någ­ra por­tar har öpp­nats.

Det †nns na­tur­ligt­vis ett an­tal för­vän­ta­de por­tar i det läg­re re­gist­ret, men ock­så ex­em­pel­vis por­tar­na 730, 1995 och 3397. Li­kaså ett otal por­tar hög­re upp (se­nast öpp­na­de är 16499 och 50270). To­talt är nu 126 por­tar öpp­na.

I nät­ver­ket fö­re­kom­mer ing­et spe­lan­de och jag har in­te själv öpp­nat någ­ra por­tar för port for­war­ding. I rou­tern hit­tar jag in­te hel­ler nå­gon si­da för att lis­ta (el­ler stänga av) por­tar.

Näs­tan al­la öpp­na por­tar hän­förs av Fing­box till ”Rou­ter”. Sup­por­ten på Te­le2 sva­rar att ”det­ta är helt nor­malt och ingen­ting jag ska oroa mig för”. Om jag än­då oro­ar mig hän­vi­sar de mig till ”rou­ter­le­ve­ran­tö­ren” (som ju egent­li­gen är de själ­va). Hos Huawei hit­tar jag dock ba­ra små Quick-start-ma­nu­a­ler som in­te ens be­rät­tar om port for­war­ding.

Fing­box anger att de an­vän­der sju por­tar, och D-Link-pry­lar­na kanske an­vän­der max li­ka många. Det finns allt­så minst 110 öpp­na por­tar som jag in­te vet nå­got om (an­nat än att de upp­ges ha öpp­nats av rou­tern).

Vad är det som hän­der? Vem öpp­nar al­la por­tar? Bör jag oroa mig än­då, trots vad Te­le2 sä­ger? Hur kan jag stänga por­tar­na? (Bör jag det?) GUNNAR ANDERSSON, SOLNA

En kom­plett ma­nu­al på svens­ka kan du hit­ta här: https:// ma­nu­all.se/huawei-b593-te­le2rou­ter. Det­ta med att Te­le2 in­te vill hjäl­pa dig med den pro­dukt de själ­va le­ve­re­rar för sin tjänst tyc­ker jag är då­ligt, men ty­värr in­te helt oty­piskt.

För­mod­li­gen har du UPnP (Uni­ver­sal Plug and Play) ak­ti­ve­rat i rou­tern. Det in­ne­bär att ut­rust­ning och mjukvara i ditt nät­verk själ­va öpp­nar de por­tar de be­hö­ver. Det är ett be­kvämt och en­kelt sy­stem, men för sam­ti­digt med sig vis­sa sä­ker­hets­ris­ker.

Jag kan in­te ut­ta­la mig om de por­tar du näm­ner, e‚ersom jag in­te vet ex­akt vad det är du kör in­nan­för rou­tern, utö­ver de DLink-pry­lar du näm­ner. Men på si­dan 31 i ma­nu­a­len kan du se hur du stäng­er av UPnP. När du stäng­er av bör du ge­nast mär­ka vad det är som slu­tar att fun­ge­ra i ditt nät­verk.

Kanske kon­sta­te­rar du då att du verk­li­gen be­hö­ver ha al­la de där por­tar­na öpp­na och ak­ti­ve­rar på nytt UPnP. El­ler så går du till si­dan 29 i ma­nu­a­len och an­vän­der in­struk­tio­ner­na för port­mapp­ning för att ma­nu­ellt sty­ra de por­tar du fak­tiskt vill an­vän­da. Det­ta är be­tyd­ligt bö­ki­ga­re och är för­stås skä­let till att UPnP är så po­pu­lärt.

Jag skul­le ock­så re­kom­men­de­ra att du gör en sä­ker­hets­ge­nom­sök­ning av samt­li­ga da­to­rer i ditt nät­verk med nå­gon lämp­lig mjukvara, ex­em­pel­vis ditt sä­ker­hets­pro­gram och/el­ler Mal­wa­re­by­tes (se fö­re­gå­en­de frå­ga). Det kan ju Žnnas oöns­ka­de program som an­vän­der din ut­rust­ning för att skic­ka och ta emot da­ta.

Stäng­er man av UPnP öpp­nas inga por­tar i rou­tern med au­to­ma­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.