ING­ET STRÖMSPAR­LÄ­GE

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN -

Min hi­ber­fil.sys har för­svun­nit i Win­dows 10 och åter­ska­pas in­te. Det in­ne­bär att jag var­ken får vi­lo­lä­ge el­ler strömspar­lä­ge.

Hur jag än gör nystar­tar da­torn var­je gång – och det tar tid nu­me­ra ... BRUNO

Det ver­kar som om du på nå­got sätt har stängt av des­sa funk­tio­ner. Pro­va att ak­ti­ve­ra vi­lo­lä­get igen med kom­man­dot ne­dan: po­wer­cfg -h on

Det mås­te an­vän­das i ett kom­man­do­tolks­föns­ter med ad­mi­nist­ra­tör­spri­vi­le­gi­er. Ef­ter en om­start ska se­dan hi­berŽl.sys åter­ska­pas. Tänk ock­så på att Žlen nor­malt är en dold sy­stemŽl och att du mås­te änd­ra vis­ning­en i Ut­fors­ka­ren för att se den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.