AL­TER­NA­TIV TILL DREAMWEAVE­R

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN -

Jag har byggt en webb­plats åt en kund med Dreamweave­r. Nu vill kun­den upp­da­te­ra den själv, men har in­te Dreamweave­r. Vil­ket är det bäs­ta pro­gram­met att an­vän­da då? LARSK

Frå­gan är väl­digt svår att be­sva­ra – som du sä­kert för­står häng­er det på kun­dens kun­ska­per. En webb­plats som ska över­lå­tas åt nå­gon ut­an grund­läg­gan­de er­fa­ren­het av webb­pro­gram­me­ring bör helst va­ra gjord i nå­got CMS-sy­stem.

Ett program som Dreamweave­r krä­ver ett visst kun­nan­de och det gör då au­to­ma­tiskt al­la program som ska er­sät­ta det. Men om det­ta in­te är nå­got pro­blem kom­mer här någ­ra gra­ti­sal­ter­na­tiv: www.blu­e­grif­fon.org www.alo­ha­e­di­tor.org www.sea­mon­key-pro­ject.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.