OÖNSKAD BILD

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN -

Hur tar man bort bil­den i in­logg­ning­en som jag gjor­de vid in­stal­la­tio­nen av Win­dows 10? JANEK

Frå­gan är in­te helt tyd­lig. Me­nar du att du har gjort en bak­grunds­bild på in­logg­nings­si­dan el­ler att du valt att skapa ett bild­lö­senord? El­ler är det en rund bild på dig själv du av­ser?

Om det hand­lar om bak­grun­den, klic­ka på start­knap­pen och välj In­ställ­ning­ar, samt dä­reer An­pass­ning. Klic­ka på Lås­skär­men, så kan du se­dan re­di­ge­ra bild­va­let.

I det and­ra fal­let går du ock­så till In­ställ­ning­ar och väl­jer Kon­ton, samt dä­reer In­logg­nings­al­ter­na­tiv. En bit ned hit­tar du Bild­lö­senord och kan ta bort det om du har ska­pat ett så­dant.

Om det hand­lar om pro‚lbil­den, gå till ”Din informatio­n” i Kon­ton och välj ”Han­te­ra mitt Micro­so-kon­to”. Du kom­mer då till en webb­si­da där du kan re­di­ge­ra din pro‚l och ta bort bil­den.

Du kan an­pas­sa in­logg­nings­skär­men på oli­ka sätt, bland an­nat un­der Kon­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.