HE­AD­SET: ASUS ROG DEL­TA

Datormagazin - - I DETTA NUMMER - PA­TRIK WAHLQVIST

Här har ni ett rik­tigt in­tres­sant he­ad­set för spel, som hör­lu­rar till mo­bi­len och för sam­tal i lug­na­re mil­jö­er.

Här har ni ett rik­tigt in­tres­sant he­ad­set för spel, som hör­lu­rar till mo­bil­te­le­fo­nen och för sam­tal i lug­na­re mil­jö­er.

Asus Rog Del­ta har en kon­struk­tions­kva­li­tet som lig­ger i ab­so­lut topp. Lägg så till en mjuk och kom­for­ta­bel hu­vud­bå­ge som ger ett be­hag­ligt grepp runt hu­vu­det. Lös­ning­en för kå­por­na in­ne­bär att de blir lät­ta att ro­te­ra samt att re­gle­ra i höjd, och sam­ti­digt är det sta­bilt. Kå­por­na är D-for­ma­de och Asus skic­kar med två ty­per av kud­dar: ett hy­bri­dal­ter­na­tiv som kom­bi­ne­rar lä­der och nät, vil­ket ger hög­re kom­fort och bätt­re ven­ti­la­tion, och ett lite tun­na­re med mer lä­der som tar mind­re plats och är per­fekt när vi re­ser.

Runt bå­da kå­por­na finns RGB-ljus som vi kan mat­cha med Asus Au­ra Sync. På den vänst­ra kå­pan fin­ner vi dels en lös­tag­bar mik­ro­fonarm, dels en knapp för att stänga av RGB-lju­set och så ett reg­lage för att ju­ste­ra vo­ly­men. Det är även till den vänst­ra kå­pan som slad­den an­sluts, och här har Asus fak­tiskt sat­sat på en Typ C-an­slut­ning. På så sätt blir det en­kelt att an­vän­da he­adse­tet till­sam­mans med bå­de da­torn, spel­kon­so­ler och mo­bi­la en­he­ter.

Det in­tres­san­tas­te är dock in­si­dan, där Asus har valt att sat­sa på fy­ra styc­ken HiFi-klas­si­fi­ce­ra­de DAC:er av mo­del­len ESS 9218. Det­ta ger oss en otro­ligt bred ljud­bild, där var­je ny­ans fram­trä­der kri­stall­klart. Och oav­sett ljud­vo­lym hörs he­la re­gist­ret med kla­ra, höga to­ner och en skön bas. Då Rog Del­ta även ger en SNR på 127 dB, så får vi en ex­trem pre­ci­sion i lju­det. Det går att av­gö­ra ex­akt var­i­från var­je del kom­mer oav­sett om det hand­lar om sni­pers i ett spel el­ler strå­kar från en li­vekon­sert.

Vi av­slu­tar med att kon­sta­te­ra att även mik­ro­fo­nen hål­ler hög kva­li­tet. Det en­da som vi kän­ner in­te är helt per­fekt är att den släp­per ige­nom lite för myc­ket av om­gi­van­de ljud. Den­na lil­la miss till trots får Asus Rog Del­ta ut­mär­kel­sen Datormagaz­in re­kom­men­de­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.