UL­RIK SÖDERGREN

Datormagazin - - I DETTA NUMMER - 80

”Ma­jo­ri­te­ten av åhö­rar­na sva­ra­de fel, för att man kun­skaps­mäs­sigt lev­de kvar i hur värl­den såg ut på sex­tio­ta­let.”

Vi svens­kar hand­lar jul­klap­par för un­ge­fär 18 mil­jar­der. Är det myc­ket el­ler lite? Oav­sett åsikt ska du få mitt jul­klapp­stips för i år. Jag lun­char med en gam­mal ar­bets­kam­rat. Vi bru­kar ses för lunch någ­ra gång­er om året. Det blir alltid he­ta dis­kus­sio­ner, det finns många frå­gor där vi tyc­ker oli­ka. Ef­ter att ha känt varand­ra i över tret­tio år vet vi att dis­kus­sio­ner­na in­te mås­te av­slu­tas med att va­ra över­ens. En gång i ti­den lev­de vi gans­ka li­ka liv och ha­de ock­så gans­ka li­ka åsik­ter om myc­ket. Sen har vi bå­da ock­så för­änd­rats en hel del ge­nom åren. Han är upp­vux­en nä­ra där jag bor idag, själv är jag född i stan men har flyt­tat ut på lan­det. En gång i ti­den um­gicks vi näs­tan dag­li­gen bå­de på jobb och fri­tid. Nu­me­ra träf­fas vi på en­sta­ka lun­cher och fes­ter.

Ef­tersom vi träf­fas säl­lan bör­jar of­ta sam­ta­len med vad man gjort sen sist. Jag be­rät­tar om årets älg­jakt och att vi haft pro­blem med varg på jakt­mar­ken. Han för­står in­te var­för jag ser var­gen som ett pro­blem. Jag sä­ger att det är klart att vi ska ha varg i Sve­ri­ge, men tyc­ker att vi bor­de mins­ka stam­men ef­tersom det or­sa­kar sto­ra ska­dor på får, hun­dar och älg­stam­men. Han tyc­ker 300 lå­ter väl­digt lite och und­rar om det in­te bor­de va­ra minst 2 000 var­gar.*

En stund se­na­re kom­mer vi in på den fan­tas­tis­ka som­ma­ren men ock­så pro­ble­men med tor­ka. Han sä­ger: ”Jag för­står in­te me­di­as upp­ma­ning om att vi ska äta mer svenskt kött för att det var tor­ka, och var­för det blev så­dant liv på bön­der­na. Om in­te fod­ret räc­ker så in­ne­bär det väl att vi har för många kor i Sve­ri­ge. Dess­utom är ju kor­na ett stort mil­jöpro­blem, så de mås­te ju än­då bli fär­re.”

Jag för­kla­rar att de bön­der jag kän­ner ger en helt an­nan bild av den här som­ma­ren. Dess­utom har vi nog egent­li­gen för få kor i Sve­ri­ge, ef­tersom vi im­por­te­rar så myc­ket me­je­ri­pro­duk­ter och kött.

Han und­rar om jag har nå­gon sta­tistik som vi­sar det, han tror sna­ra­re att vi ex­por­te­rar sto­ra mäng­der mjölk och smör. Han har hört att vi ex­por­te­rar så myc­ket mjölk att det dum­par pri­ser­na för af­ri­kans­ka bön­der. Vi släp­per frå­gan just då, men är över­ens om att det bor­de gå lätt att hit­ta siff­ror på det­ta.**

Det­ta le­der in sam­ta­let på Hans Ros­ling och hans bok ”Fact­ful­ness – tio knep som hjäl­per dig för­stå värl­den”. Bå­de jag och min lunch­kam­rat är sto­ra fans till Ros­ling och äls­ka­de att se vi­de­or från hans fö­re­drag på Ted. Ty­värr dog Hans Ros­ling för­ra året, och in i det sista ar­be­ta­de han med två fan­tas­tis­ka böc­ker som jag re­kom­men­de­rar al­la att lä­sa. Hans me­mo­a­rer kom ut 2017 och be­rät­tar om ett väl­digt in­tres­sant livs­ö­de.

”Fact­ful­ness” kom ny­li­gen ut och den hand­lar om hur man kan an­vän­da sta­tistik för att för­stå värl­den. Men fram­för allt om hur då­li­ga vi är på att ta till oss ny kun­skap om värl­den – även när det finns bra, of­fi­ci­ell sta­tistik. I sam­band med si­na fö­re­läs­ning­ar ställ­de han frå­gor om hur värl­den ut­veck­lats de se­nas­te de­cen­ni­er­na, men ma­jo­ri­te­ten av åhö­rar­na sva­ra­de fel, för att man kun­skaps­mäs­sigt lev­de kvar i hur värl­den såg ut på sex­tio­ta­let.

I boken lär Hans ut hur vi ska för­hål­la oss till sta­tistik för att få per­spek­tiv. Till ex­em­pel att en siff­ra sä­ger väl­digt lite om den in­te går att stäl­la i re­la­tion till nå­got an­nan siff­ra. År 2017 lev­de 650 mil­jo­ner män­ni­skor i ex­trem fat­tig­dom, det vill sä­ga på un­der två dol­lar per dag. Det lå­ter ju rent ut sagt för dj-vligt. Men om jag istället be­rät­tar att 2017 lev­de ba­ra nio pro­cent av jor­dens be­folk­ning i ex­trem fat­tig­dom, och att när jag föd­des på sex­tio­ta­let var det fem­tio pro­cent, så in­ser du istället hur myc­ket bätt­re värl­den bli­vit. Det är fort­fa­ran­de synd om dem som är fat­ti­ga, men nu föds en tro på att även de ska kun­na få det bätt­re.

När jag själv gick i grund­sko­lan fick jag lä­ra mig att de­la in värl­den i I- och U-län­der. I ”Fact­ful­ness” (pre­cis som på de be­röm­da fö­re­läs­ning­ar­na) vi­sar Ros­ling att det in­te länge går att an­vän­da den upp­del­ning­en, ut­an att man idag mås­te an­vän­da and­ra klas­si­fi­ce­ring­ar. Det gläd­jan­de är att han vi­sar hur myc­ket bätt­re värl­den bli­vit för näs­tan he­la jor­dens be­folk­ning, trots att de fles­ta av oss tror mot­sat­sen.

Och om vi läg­ger 18 mil­jar­der på jul­klap­par in­ne­bär det 1 800 kro­nor per svensk. Så då är mitt tips: lägg tio pro­cent av det­ta på boken ”Fact­ful­ness” av Hans Ros­ling.

”Ma­jo­ri­te­ten av åhö­rar­na sva­ra­de fel, för att man kun­skaps­mäs­sigt lev­de kvar i hur värl­den såg ut på sex­tio­ta­let.”

* Hur många var­gar vi ska ha finns det många åsik­ter om, men Na­tur­vårds­ver­ket pub­li­ce­ra­de ny­li­gen en rap­port som kom­mer fram till att 300 var­gar in­ne­bär en gynn­sam be­va­ran­de­sta­tus. En­ligt of­fi­ci­ell sta­tistik från SLU och Na­tur­vårds­ver­ket fanns det 315 iden­ti­fi­e­ra­de var­gar vå­ren 2018, och man räk­nar med att be­stån­det va­ri­e­rar mel­lan 320 och 530 var­gar. ** Bå­da ha­de på sätt och vis rätt. År 2017 im­por­te­ra­de Sve­ri­ge ost, smör och mjölk mot­sva­ran­de 1 767 mil­jo­ner ton mjölk, och ex­por­te­ra­de 776 mil­jo­ner ton. Slut­sat­sen är att vi im­por­te­rar 1000 mil­jo­ner ton mer mjölk än vad vi ex­por­te­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.