Tillbehörs­guiden 2018

Rätt till­be­hör hö­jer din da­torupp­le­vel­se och bruks­vär­det av din mo­bil­te­le­fon minst en ni­vå. Ef­ter för­ra årets suc­cé har vi ta­git ny sats och det är dags för 2018 års till­be­hörs­gui­de!

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | - AV PA­TRIK WAHLQVIST

Rätt till­be­hör hö­jer din da­torupp­le­vel­se och bruks­vär­det på din mo­bil­te­le­fon minst en ni­vå. E er för­ra årets suc­cé har vi ta­git ny sats och det är dags för 2018 års till­be­hörs­gui­de!

Till­be­hör och kring­ut­rust­ning är ett ex­tremt om­fat­tan­de om­rå­de. Där­för de­la­de vi in allt i oli­ka ka­te­go­ri­er, så att du snabbt hit­tar bland al­la tip­sen. På så sätt kan du en­kelt ta del av de guld­korn som vi har grans­kat un­der året och pro­vat i oli­ka sam­man­hang. Fast det­ta är in­te en­bart en sam­man­ställ­ning av ti­di­ga­re tes­ter, ut­an här ploc­kar vi även in så­dant som vi in­te har haft ut­rym­me att ta in ti­di­ga­re i tid­ning­en. Du kom­mer att mär­ka att vi in­te ba­ra de­lar upp i ka­te­go­ri­er, ut­an att des­sa även de­las in i un­derav­del­ning­ar i form av an­vänd­nings­om­rå­den.

Du hit­tar till­be­hör till allt från kon­tor och un­der­håll­ning till pro­fes­sio­nellt bruk och spel samt årets ny­het i form av de mer renod­la­de mo­bil­till­be­hö­ren.

KÖPRÅD

När det gäl­ler da­tor­kom­po­nen­ter är det lät­ta­re att ge all­män­na köpråd än det är för till­be­hör. Det finns dock ett par tyd­li­ga rikt­lin­jer som kan un­der­lät­ta. Det förs­ta rå­det är att tän­ka ige­nom hur of­ta du tro­li­gen kom­mer att by­ta ut en­he­ten. En del en­he­ter byts of­ta­re än and­ra. En pro­dukt som du tän­ker dig an­vän­da över läng­re tid, som en skrivare, kan va­ra värd att spen­de­ra lite mer peng­ar på, me­dan du bör va­ra mer pris­med­ve­ten om det hand­lar om till­be­hör som byts re­la­tivt of­ta.

Näs­ta råd har att gö­ra med hur ut­veck­ling­en ser ut in­om det ak­tu­el­la om­rå­det. Rå­der det stark ut­veck­ling kring den pro­dukt du fun­de­rar på att kö­pa? Ett ex­em­pel är 3D-skrivare och en­he­ter för vir­tu­al re­a­li­ty el­ler aug­men­ted re­a­li­ty, där hän­der det myc­ket – och snabbt. Det pre­sen­te­ras nya pro­duk­ter gans­ka of­ta och de har hög­re prislapp än de fö­re­gå­en­de ver­sio­ner­na. Då kan det många gång­er va­ra ett bra al­ter­na-

tiv att fak­tiskt väl­ja en fö­re­gå­en­de ver­sion, sär­skilt om du in­te tän­ker an­vän­da pro­duk­ten pro­fes­sio­nellt.

Re­so­ne­mang­et ovan kan ock­så fö­ras över till din va­na att an­vän­da en­he­ter in­om ett visst om­rå­de.

De som ald­rig har an­vänt ett mer avan­ce­rat till­be­hör kom­mer för­mod­li­gen in­te att kun­na ut­nytt­ja al­la möj­lig­he­ter fullt ut. Då kan det va­ra eko­no­miskt att väl­ja ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv, som istället kan an­vän­das fullt ut. När du så är in­körd på till­be­hö­ret, kän­ner du ock­så till di­na egent­li­ga be­hov och kan gö­ra ett mer ak­tivt val när det är dags att by­ta.

Ett an­nat råd är att tän­ka ige­nom vil­ka en­he­ter som an­vänds hos din ar­bets­gi­va­re el­ler på ditt fö­re­tag. Fun­de­ra även på hur det ser ut hos part­ners och kol­le­gor. Det kan många gång­er un­der­lät­ta om man väl­jer mer el­ler mind­re lik­vär­di­ga pro­duk­ter. Ett par gyl­le­ne ex­em­pel är bildskärma­r och skrivare. Fö­re­kom­mer han­te­ring av bil­der och gra­fik, un­der­lät­tar det enormt om al­la ar­be­tar med sam­ma färgska­lor. En an­nan aspekt på lik­vär­di­ga val är att du lät­ta­re kan få hjälp, jäm­fört med om du ha­de valt nå­gon unik lös­ning.

VÄRDET AV ATT VÄL­JA TILL­VER­KA­RE

Det­ta med att an­vän­da pro­duk­ter från sam­ma till­ver­ka­re kan ock­så va­ra lämp­ligt när det hand­lar om mo­bi­la en­he­ter. Fle­ra till­ver­ka­re har uni­ka till­be­hör till si­na mo­bil­te­le­fo­ner el­ler da­torplat­tor. Att då an­vän­da pro­duk­ter från sam­ma till­ver­ka­re bru­kar in­ne­bä­ra att man får ett bre­da­re an­vänd­nings­om­rå­de, och sam­ti­digt bru­kar det bli lät­ta­re att få allt att fun­ge­ra till­sam­mans.

Du bör ock­så se till att du kan få sup­port och ser­vice in­om rim­li­ga av­stånd och tids­ra­mar. Det är in­te för­svar­bart att för­sö­ka spa­ra någ­ra kro­nor på att kö­pa en pro­dukt ut­om­lands, om det in­ne­bär att pro­duk­ten mås­te re­tur­ne­ras till det lan­det för ser­vice. Det vill sä­ga, så länge be­spa­ring­en vid in­kö­pet in­te är så stor att du kan kö­pa nytt när den förs­ta går sön­der. Fast då kom­mer vi istället in på mil­jö­a­spek­ter­na, och då fal­ler även det sist­nämn­da.

När det gäl­ler mil­jö­per­spek­ti­vet kan man ock­så kon­trol­le­ra om det finns rit­ning­ar för pro­duk­ter­na. Ett ex­em­pel är om knap­par går sön­der på mus el­ler tan­gent­bord.

Finns rit­ning­ar till des­sa kan vi till låg kost­nad och mi­ni­mal mil­jöpå­ver­kan en­kelt la­ga dem på egen hand (el­ler med hjälp av nå­gon an­nan med 3D-skrivare).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.