MESH KÖPTIPS INFÖR JULHELGERN­A

Datormagazin - - | LÄSARNA TYCKER TILL ÅSIKT -

Hej Datormagaz­in! Jag har då­lig wi- -täck­ning hem­ma i hu­set på vis­sa stäl­len och fun­de­rar nu på att in­ve­ste­ra i ett mesh-pa­ket. Vad jag för­står kan det va­ra en smi­dig lös­ning i så­da­na här fall.

Har ni nå­got tips på vad man ska sat­sa på?

Ett lågt pris är gi­vet­vis att fö­re­dra, men det vik­ti­gas­te är dock att jag får en sta­bil upp­kopp­ling. PE­TER L

Hej Pe­ter, visst skul­le ett bra mesh-sy­stem kun­na lö­sa di­na pro­blem. Det gäl­ler dock att du pla­ce­rar en­he­ter­na på bäs­ta sätt.

Tänk på att de oli­ka sa­tel­li­ter­na är upp­kopp­la­de mot varand­ra och ska pla­ce­ras så att sig­na­ler­na över­lap­par varand­ra sna­ra­re än i yt­ter­kan­ter­na på det täck­nings­om­rå­de du är ute eer.

Det har kom­mit era nya sy­stem på mark­na­den eer vårt se­nas­te test (från april 2018), men då kam­ma­de Net­gear Or­bi Pro hem se­gern. Asus Ly­ra och Link­sys Ve­lop ˆck var sin Re­kom­men­de­rar-ut­mär­kel­se. Så här sam­man­fat­tar Pa­trik Wahlqvist re­spek­ti­ve sy­stem:

”Net­gear Or­bi Pro är testets i sär­klass bäs­ta lös­ning med hög pre­stan­da och kraful­la funk­tio­ner.”

”Asus Ly­ra är en an­vän­dar­vän­lig lös­ning med god pre­stan­da och in­te­gre­rat skydd mot skad­lig kod.”

”Link­sys Ve­lop er­bju­der nå­got så spe­ci­ellt som möj­lig­het till ka­bel­back­bo­ne.”

Vi kom­mer snart att tes­ta nya mesh-sy­stem, så håll ut­kik i tid­ning­en och på webben!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.