Macbook Air och Mac Mini är tillbaka

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | - 48

Apple le­ve­re­rar or­dent­li­ga nyheter på näs­tan al­la fron­ter. Det hand­lar om allt från Mac Mini till Macbook Air och Ipad Pro. Det är verk­li­gen e er­läng­tat, men sma­kar det så kos­tar det.

Apple le­ve­re­rar or­dent­li­ga nyheter på näs­tan al­la fron­ter. Det hand­lar om allt från Mac Mini till Macbook Air och Ipad Pro. Det är verk­li­gen ef­ter­läng­tat, men sma­kar det så kos­tar det.

Mac Mini lan­se­ra­des re­dan 2005 med en G4-pro­ces­sor un­der ska­let och var då Apples in­stegs­mo­dell. Den sål­des med slo­ga­nen BYODKM, vil­ket stod för ”Bring your own dis­play, key­board and mouse” el­ler ”An­vänd din egen skärm, ditt eget tan­gent­bord och din egen dator­mus”. Det var ett sätt för Apple att hål­la ned pri­set på da­torn, som sål­des ut­an just skärm, tan­gent­bord och dator­mus.

Ge­nom åren har Mac Mini bytt bå­de pro­ces­so­rar­ki­tek­tur och ut­se­en­de. Den de­sign som gäl­ler nu­me­ra här­stam­mar från mit­ten av 2010 och har i prin­cip an­vänts ut­an stör­re änd­ring­ar se­dan dess (om man bort­ser från att den lil­la öpp­ning­en för DVD-lä­sa­ren för­svun­nit, då da­torn från mit­ten av 2011 sak­nar en så­dan). Dock har upp­da­te­rings­fre­kven­sen tap­pat fart ju

läng­re mo­del­len fun­nits i sor­ti­men­tet – i bör­jan upp­da­te­ra­des Mac Mini i prin­cip var­je år fram till 2012. Ef­ter det tog det två år till näs­ta upp­da­te­ring, som kom 2014. Se­dan blev det tyst fram till idag – det tog näm­li­gen gans­ka ex­akt fy­ra år för Apple att upp­da­te­ra Mac Mini.

Det rå­der ing­en tve­kan om att den upp­da­te­ra­de mo­dell som Apple pre­sen­te­ra­de 30 ok­to­ber det­ta år med god mar­gi­nal får an­ses va­ra den mest in­tres­san­ta Mac Mini som de nå­gon­sin har släppt. I prin­cip får man kas­ta bort allt man vet om Mac Mini, bort­sett från dess ut­se­en­de. Form­mäs­sigt ser den li­ka­dan ut som ti­di­ga­re, men den sil­ver­grå fär­gen har bytts mot en ”rymd­grå”.

En titt på bak­si­dan av nya Mac Mini vi­sar att den som van­ligt er­bju­der or­dent­ligt med por­tar. Där finns Gi­ga­bit Et­her­net (vil­ket kan upp­gra­de­ras till 10 gi­ga­bit Et­her­net vid be­ställ­ning av da­torn), fy­ra Thun­der­bolt 3-por­tar med USB-C-stöd, en HDMI 2.0-port, två USB 3-por­tar och en 3,5-mil­li­me­ters ljudut­gång. Sak­nas gör de gam­la Thun­der­bolt 2-por­tar­na som ock­så dub­ble­ra­de som Mini Dis­play­port-an­slut­ning­ar och gi­vet­vis även SD-kort­lä­sa­ren.

På in­si­dan sit­ter det ock­så gott om go­dis. Pro­ces­sorn i in­stegs­mo­del­len im­po­ne­rar in­te nöd­vän­digt­vis – här er­bjuds en 3,6 gi­ga­hertz In­tel Co­re i3-pro­ces­sor med fy­ra kär­nor, åt­ta gi­ga­byte in­tern­min­ne och 128 gi­ga­byte SSD-lag­ring för 9 995 kro­nor in­klu­si­ve moms. Ska man upp på en ni­vå där da­torn fak­tiskt känns lite mer re­a­lis­tisk, får man vac­kert läm­na ifrån sig 13 745 kro­nor för en In­tel Co­re i5­pro­ces­sor med sex kär­nor, stöd för tur­bo boost, åt­ta gi­ga­byte in­tern­min­ne och 256

gi­ga­byte SSD-lag­ring. De som verk­li­gen vill ösa på kan be­stäl­la sin Mac Mini med en sex kär­nors In­tel Co­re i7-pro­ces­sor på 3,2 gi­ga­hertz, 64 gi­ga­byte DDR4-min­ne, två te­ra­byte SSD-ba­se­rad lag­ring och en 10 gi­ga­bit Et­her­net-an­slut­ning. Prislap­pen? 47 845 kro­nor in­klu­si­ve moms.

En mer nor­mal kon­fi­gu­ra­tion med In­tel Co­re i5-pro­ces­sorn, 16 gi­ga­byte in­tern­min­ne och 512 gi­ga­byte SSD-lag­ring lan­dar på strax över 17 000 kro­nor. Det är nog den vet­ti­gas­te va­ri­an­ten. Be­tänk då att du in­te har köpt skärm, tan­gent­bord och pek­don (om du nu rå­ka­de sak­na det).

Mac Mini kan dri­va upp till tre 4kskär­mar (två via Thun­der­bolt 3 och en via HDMI 2.0) el­ler en 5k-skärm och en 4k-skärm. Det är vad det in­te­gre­ra­de In­tel UHD Grap­hics 630-gra­fik­kor­tet kla­rar av att han­te­ra.

NY MACBOOK AIR

De­sig­nen har va­rit den­sam­ma för Macbook Air se­dan Apples ”Back to the Mac”kam­panj som hölls för näs­tan ex­akt åt­ta år se­dan. De har dock upp­da­te­rats in­vär­tes ge­nom åren – den se­nas­te upp­gra­de­ring­en kom för­ra året, då pro­ces­sorn gick från 1,6 gi­ga­hertz till 1,8 gi­ga­hertz.

Nya Macbook Air på­min­ner in­te så lite om den mo­dell vi nu läg­ger till hand­ling­ar­na, åt­minsto­ne till det ytt­re. Skärm­stor­le­ken är fort­fa­ran­de 13,3 tum, men kan­ter­na runt skär­men har bli­vit be­tyd­ligt mind­re, vil­ket gör att da­torns ytt­re mått mins­kat. Skär­men i frå­ga är av vad Apple kal­lar Re­ti­na-kva­li­tet, vil­ket in­ne­bär att samt­li­ga da­to­rer i Apples sor­ti­ment nu­me­ra kan kö­pas med den här ty­pen av skärm. Pro­ces­sorn i nya Macbook Air är en In­tel Co­re i5 8210Y Am­ber La­ke. Den­na har kloc­kats upp så att den drar max­i­malt sju watt istället för fem watt.

Apple har ock­så valt att byg­ga om det om­de­bat­te­ra­de och pro­blem­fyll­da tan­gent­bord som bo­la­get in­tro­du­ce­ra­de år 2016 med den mind­re Macbook och se­na­re Macbook Pro.

Den tred­je ge­ne­ra­tio­nen av tan­gent­bor­det som an­vänds här har ett li­tet gum­mi­mem­bran un­der var­je tan­gent, en­ligt Apple för att för­bätt­ra käns­lan när man skri­ver och sam­ti­digt mins­ka det ti­di­ga­re på­tag­li­ga lju­det från var­je tan­gents ned­tryck­ning. Des­sa mem­bran kan kanske även för­hind­ra att damm och skräp kom­mer in un­der tan­gen­ter­na och får dem att slu­ta fun­ge­ra, vil­ket var ett pro­blem på fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion.

När det gäl­ler por­tar har Macbook Air bli­vit be­tyd­ligt mer spar­samt ut­rus­tad än i sin ti­di­ga­re in­kar­na­tion. Två USB-C-por­tar och en ljudut­gång för hör­lu­rar är vad vi bjuds. Det in­ne­bär att ba­ra en port åter­står när man har an­slu­tit den med­föl­jan­de lad­da­ren. Pre­cis som i fal­let Mac Mini är SD-kort­lä­sa­ren bort­ta­gen. På plus­si­dan no­te­ras dock att det har till­kom­mit en fin­gerav­tryckslä­sa­re.

Pre­cis som i fal­let med Mac Mini har Apple, för att va­ra lite snäl­la­re mot mil­jön, valt att till­ver­ka da­torn i åter­vun­net alu­mi­ni­um. Det ma­te­ri­a­let kom­mer från res­ter ef­ter när Apple frä­ser ut chas­sin för si­na and­ra pro­duk­ter i sam­ma ma­te­ri­al. För­vis­so är det mil­jö­mäs­sigt bra, men tro nu in­te att det även in­ne­bär läg­re prislap­par. Det­ta då in­gångs­mo­del­len av Macbook Air bör­jar på 14 995 kro­nor in­klu­si­ve moms. Be­hö­ver du en Macbook Air med 16 gi­ga­byte in­tern­min­ne, dub­belt mot den gam­la mo­del­len, kos­tar det 2 200 kro­nor ex­tra. Då da­torn le­ve­re­ras med yn­ka 128 gi­ga­byte SSD-lag­ring som stan­dard kan den bi­ten ock­så be­hö­va upp­gra­de­ras. För att få li­ka myc­ket som i den gam­la mo­del­len kos­tar det yt­ter­li­ga­re 2 500 kro­nor. Da­torn kan även be­stäl­las med 512 gi­ga­byte SSD-lag­ring för 5 000 kro­nor ex­tra el­ler 1,5 te­ra­byte SSD-lag­ring för 15 000 kro­nor ex­tra.

Du läs­te rätt, och Apple gör det in­te en­kelt för si­na kun­der, ef­tersom da­torn mås­te kö­pas med öns­kad kon­fi­gu­ra­tion – det går in­te att upp­gra­de­ra den i ef­ter­hand.

Pris­mäs­sigt är så­le­des bå­de Mac Mini och Macbook Air be­tyd­ligt dy­ra­re än si­na fö­re­gång­a­re. Macbook Air är drygt 20 pro­cent dy­ra­re och Mac Mini är drygt 60 pro­cent dy­ra­re. I bå­da fal­len får man gi­vet­vis mer för peng­ar­na, men skul­le det kni­pa i fal­let Macbook Air säl­jer Apple fort­fa­ran­de den gam­la mo­del­len för 10 995 kro­nor. Det är ett väl­digt bra pris för en oer­hört bra da­tor om man kan kla­ra sig ut­an Re­ti­naskärm.

UPPGRADERA­D IPAD PRO

Det var in­te ba­ra Mac-da­to­rer­na som änt­li­gen fick sig en väl­be­höv­lig över­syn. De har ock­så upp­gra­de­rat Ipad Pro, och det finns en och an­nan spän­nan­de ny­het även där. Först och främst har Apple pen­sio­ne­rat sin ”gam­la” an­slut­ning för ladd­ning och syn­kro­ni­se­ring, Light­ning, och er­satt den med USB-C. Det­ta med­ger in­te ba­ra be­tyd­ligt snab­ba­re ladd­ning ut­an ock­så att man nu på all­var kan bör­ja an­slu­ta ex­ter­na en­he­ter. Ex­em­pel­vis kan man an­slu­ta en extern skärm med upp till 5k-upp­lös­ning. Då USB-C-an­slut­ning­en ock­så har stöd för USB 3.1-an­slut­ning­ar kan vi även an­slu­ta en hel del and­ra gre­jer som kameror, mu­sik­ut­rust­ning med me­ra.

Det som dä­re­mot in­te går att an­slu­ta är möss, tan­gent­bord och så­da­na lite mer tra­di­tio­nel­la till­be­hör – in­te för att an­slut­ning­en in­te har stöd för det­ta, ut­an för att Apple ak­tivt bloc­ke­rar det. Be­hö­ver du ett tan­gent­bord får du kö­pa Apples eget för nya Ipad Pro, då man in­te kan an­vän­da tan­gent­bor­det för fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tions Ipad Pro. Nya Ipad Pro är näm­li­gen bå­de tun­na­re och mind­re till si­na ytt­re mått. När det gäl­ler skärm­stor­le­kar finns det 11 tum och ett al­ter­na­tiv med 12,9 tum.

En vik­tig an­led­ning till att yt­ter­måt­ten har kun­nat mins­kas är att Apple har in­tro­du­ce­rat sin tek­nik för au­ten­ti­se­ring via an­sik­tet, Fa­ce ID, och med det har ock­så hem­knap­pen för­svun­nit från en­he­ten. De har ock­så pas­sat på att lan­se­ra en ny pen­na, Apple Pen­cil, som nu­me­ra lad­das via in­duk­tion ge­nom att man pla­ce­rar pen­nan på kan­ten på sin Ipad Pro, och där sit­ter den se­dan med hjälp av mag­ne­ter. Rå­kar man ha den förs­ta ge­ne­ra­tio­nens Apple­pen­na fun­ge­rar den­na in­te med den nya ge­ne­ra­tio­nens Ipad Pro, och som lök på lax­en är den nya Apple-pen­nan drygt 20 pro­cent dy­ra­re än den gam­la.

En kraft­ful­la­re pro­ces­sor i form av A12X ”Bio­nic” gör att Ipad Pro in­te ba­ra or­kar han­te­ra ex­ter­na skär­mar och ap­pli­ka­tio­ner som Pho­tos­hop CC för Ipad (släpps 2019 av Ado­be), ut­an ock­så den nya LTEstan­dar­den för gi­ga­bittra­fik över mo­bil­nä­tet. För­hopp­nings­vis kom­mer någ­ra svens­ka ope­ra­tö­rer att ge stöd för det­ta i fram­ti­den.

Nya Ipad Pro är in­te ba­ra tun­na­re och lät­ta­re ut­an ock­så dy­ra­re. För den på el­va tum får du be­ta­la från 9 695 kro­nor och 12,9-tumsmo­del­len bör­jar på 11 995 kro­nor. De som vill kun­na an­slu­ta via bå­de Wi-Fi och mo­bil­nä­tet får läg­ga på drygt 1 800 kro­nor. Bå­da mo­del­ler­na har 64 gi­ga­byte lag­rings­ut­rym­me som stan­dard och kan fås med upp till en te­ra­byte lag­ring. För att få en te­ra­byte kos­tar det 8 700 kro­nor ex­tra.

Apple Ipad Pro har kraft nog för ex­ter­na skär­mar och ap­pli­ka­tio­ner som Pho­tos­hop. Macbook Air har bli­vit dy­ra­re, men sam­ti­digt har den upp­da­te­rats.

Mac Mini le­ver in­te ba­ra vi­da­re, ut­an den har fått en in­re upp­ryck­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.