Värl­dens smar­tas­te djur

Fa­sci­ne­ran­de fak­ta om någ­ra av jor­dens mest in­tel­li­gen­ta va­rel­ser.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Män­ni­skan är kans­ke in­te bland de star­kas­te el­ler snab­bas­te av jor­dens ska­pel­ser, men det vi saknar fy­siskt kom­pen­se­rar vi med vår oslag­ba­ra in­tel­li­gens. Det be­ty­der in­te att vi är de en­da smar­ta va­rel­ser­na i värl­den. Apor­na har länge an­setts va­ra vå­ra när­mas­te släk­ting­ar. Vil­ket in­te är kons­tigt då vi de­lar över 90pro­cent av sam­ma gen­ma­te­ri­al. Vi har dock över­ras­kan­de många lik­he­ter, in­tel­lek­tu­ellt sett, med många and­ra djurar­ter ock­så.

Det är såklart svårt att mä­ta och in­te minst jäm­fö­ra oli­ka ar­ters in­tel­li­gens. Det är in­te ba­ra att be dem gö­ra ett Iq-test. Fors­ka­re har re­dan spen­de­rat ti­o­tals år på att skil­ja «de smar­ta» från «de dum­ma». Det­ta har de gjort ge­nom att ob­ser­ve­ra oli­ka ar­ter i naturen un­der många år. Fors­kar­na ob­ser­ve­rar ar­ter­nas na­tur­li­ga be­te­en­de för att bätt­re för­stå hur de lär, lö­ser pro­blem och fat­tar be­slut. Ge­nom att kom­bi­ne­ra det­ta med kon­trol­le­ra­de ex­pe­ri­ment i la­bo­ra­to­ri­um bör­jar vi änt­li­gen få en för­stå­el­se av vad oli­ka djur är ka­pab­la till.

Många oli­ka djur, även ta­ma hus­djur, är smar­ta på oli­ka sätt och har al­la en öns­kan om att lä­ra. Det finns dock någ­ra ar­ter som ut­an tve­kan skil­jer sig från mäng­den med bätt­re in­tel­li­gens. Det finns till ex­em­pel ba­ra ett få­tal ar­ter som kan kom­ma ihåg ti­di­ga­re hän­del­ser, för att se­dan an­vän­da des­sa som un­der­lag för be­slut när de mö­ter lik­nan­de si­tu­a­tio­ner. I den­na ar­ti­kel kan du lä­ra dig otro­li­ga fak­ta om åt­ta av de smar­tas­te ska­pel­ser­na på jor­den – från land­le­van­de dägg­djur till havs­djur. Du kan bli över­ras­kad över hur smar­ta des­sa djur fak­tiskt är och hur li­ka de är oss män­ni­skor. Lång­va­ri­ga ob­ser­va­tio­ner och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.