10 Vat­ten snur­rar åt mot­satt håll på and­ra si­dan jor­den

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Det sägs of­ta att jor­dens ro­ta­tion på­ver­kar hur vatt­net rin­ner ned i hand­fa­tet. En­ligt my­ten ska vat­ten snur­ra medurs norr om ekva­torn och moturs sö­der om ekva­torn. Jor­dens ro­ta­tion på­ver­kar ro­ta­tio­nens rikt­ning i or­ka­ner på grund av co­ri­o­li­sef­fek­ten, men mäng­den vat­ten i hand­fa­tet är så li­ten att jor­dens ro­ta­tion in­te på­ver­kar det alls. Istäl­let be­ror det på hur vatt­nets hälls ned i och hur hand­fa­tet är ut­for­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.