11 Hum­lor ska egent­li­gen in­te kun­na fly­ga

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

My­ten om att hum­lor bry­ter fy­si­kens la­gar när de fly­ger, kan spå­ras till­ba­ka till bör­jan av 1900-ta­let. Då var kun­ska­pen om att fly­ga myc­ket mind­re än idag. En­ligt ti­di­ga be­räk­ning­ar var hum­lor­nas ving­ar för små för att ge till­räck­ligt med kraft för att hum­lan skul­le kun­na fly­ga. Nu har fors­ka­re vi­sat att hum­lor in­te är sär­skilt bra an­pas­sa­de till att fly­ga, men de bry­ter in­te mot fy­si­kens la­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.