17 An­ti­bi­o­ti­ka bo­tar in­flu­en­sa

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

An­ti­bi­o­ti­ka tar ef­fek­tivt knäc­ken på bak­te­ri­er, men fun­kar in­te mot in­flu­en­sor el­ler för­kyl­ning­ar, ef­tersom des­sa in­fek­tio­ner be­ror på vi­rus. An­ti­bi­o­ti­ka fun­ge­rar ge­nom att bloc­ke­ra den ke­mis­ka pro­ces­sen som bak­te­ri­er är be­ro­en­de av för att över­le­va och för­ö­ka sig. Vi­rus för­ö­kar sig ge­nom att ta över cel­ler, och de på­ver­kas in­te av an­ti­bi­o­ti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.