Av­verk­ning och kli­mat­för­änd­ring­ar

Var­je mi­nut för­svin­ner fle­ra fot­bolls­pla­ner med regn­skog för att vi ska få bil­li­ga möb­ler, palm­ol­ja och bil­ligt nöt­kött.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Av­verk­ning av skog har all­var­li­ga kon­se­kven­ser för jor­den. Bå­de lo­kalt och glo­balt kli­mat för­änd­ras våld­samt. Över­sväm­ning­ar blir allt van­li­ga­re och tu­sen­tals av djur- och växtar­ter dör ut. Det finns många or­sa­ker till des­sa öde­läg­gel­ser, men skogs­av­verk­ning och bo­skaps­upp­föd­ning är de van­li­gas­te.

Skogs­av­verk­ning är den sys­te­ma­tis­ka av­hugg­ning­en av träd som an­vänds för att skaf­fa ma­hog­ny, te­ak, ce­der, mer­bau och and­ra vär­de­ful­la trä­sor­ter. Des­sa an­vän­der vi för att gö­ra möb­ler, bå­tar och fi­na ter­rass­golv. Man har räk­nat ut att 75 pro­cent av värl­dens regn­sko­gar är utro­ta­de el­ler öde­läggs på grund av skogs­av­verk­ning.

Bo­skaps­upp­föd­ning­en äter ock­så bort bi­tar av regn­sko­gar­na och om­rå­de­na som är ut­sat­ta för över­sväm­ning blir stän­digt stör­re. Or­sa­ken till det­ta, är att när bön­der­na hug­ger ned träd för att ska­pa be­tes­mar­ker till si­na djur, tar de sam­ti­digt bort svam­pef­fek­ten regnskogen står för. I stäl­let för att dra till sig den sto­ra mängd regn och gans­ka en­kelt för­de­la den, blir de ned­hugg­na om­rå­de­na över­sväm­ma­de, tills vatt­net rin­ner ned i när­lig­gan­de flo­der, som i sin tur blir över­sväm­ma­de.

Det stän­digt sjun­kan­de an­ta­let träd har in­ver­kan på bå­de det lo­ka­la och glo­ba­la kli­ma­tet. Var­je gång en del av regnskogen går för­lo­rad, kom­mer om­rå­dets pro­duk­tion av sy­re ge­nom fo­to­syn­te­sen bli mind­re. Väx­ter­na upp­tag av växt­hus­ga­ser re­du­ce­ras ock­så, pre­cis som över­skotts­lag­ret av kol som pro­du­ce­ras un­der regnskogen. Kol är en vik­tig ener­gikäl­la som bi­drar till jor­dens fram­ti­da väl­färd.

Vägar­na sling­rar sig ge­nom många om­rå­den av regnskogen, så att tunga av­verk­nings­ma­ski­ner kan ta sig fram. Kvadrat­kilo­met­rar­na med skog huggs sys­te­ma­tiskt ned för att säl­jas vi­da­re till av­verk­nings- och bygg­fir­mor. Det tom­ma land­ska­pet som blir kvar ef­ter av­verk­ning­en, le­der till mas­si­va över­svämm­nings­pro­blem, då det in­te läng­re finns träd som ab­sor­be­rar ne­der­bör­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.