La­vin­ex­per­tens över­lev­nads­tips

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Skaf­fa dig kun­skap om la­vi­ner. Gå en la­vin­kurs, kol­la in­ter­net el­ler läs la­vin­böc­ker.

Kol­la all­tid väd­ret på www.smhi.se el­ler lik­nan­de in­nan du ger dig ut.

Åk ald­rig en­sam. An­pas­sa tu­ren ef­ter för­hål­lan­de­na. Se var­ning­ar på http://la­vin­pro­gno­ser.se så att du kan pla­ne­ra en trygg tur.

Ti­den är kri­tisk om du blir ta­gen av en la­vin. De fles­ta som grävs ut in­om 15 mi­nu­ter över­le­ver, men ef­ter 30 mi­nu­ter är de fles­ta dö­da. Trä­na på rädd­ning – det är ba­ra di­na kam­ra­ter som kan hit­ta dig snabbt nog! Åk ald­rig en­sam.

Al­la som ska ut på fjäl­let bör ha spa­de och sökstång. Ska­man ut i brant ter­räng bör man dess­utom ha med sig en elektro­nisk skredsö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.