Ned­fall ef­ter ett su­per­ut­brott

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Om en su­per­vul­kan skul­le få ett ut­brott idag, ha­de det ho­tat mänsk­lig­he­ten. Moln av smält sten och skim­ran­de as­ka kom­mer rö­ra sig snab­ba­re än bi­lar­na på mo­tor­vä­gen och tillin­tet­gö­ra allt in­om en ra­die på 100 kilo­me­ter. Äm­ne­na kom­mer spri­da sig tu­sen­tals kilo­me­ter och stänga ute so­len. Folks öron, ögon och nä­sa kom­mer fyl­las med nål­lik­nan­de små­bi­tar av as­ka som kan punk­te­ra blod­kär­len i vå­ra lung­or och kvä­va oss.

Det kan kan reg­na så myc­ket som 0,5 me­ter as­ka i tim­men, så att tak kol­lap­sar, vat­ten­käl­lor blir för­gif­ta­de och all trans­port stan­nar då flyg- och bil­mo­to­rer blir för­stör­da. Ba­ra någ­ra få cen­ti­me­ter med as­ka kan gö­ra det omöj­ligt att dri­va jord­bruk. Ut­brot­tet på Mount Ta­bo­ra i In­do­ne­si­en år 1815 led­de till «året ut­an som­mar», Eu­ro­pas od­ling­ar blev för­stör­da och re­sul­ta­tet var svält och eko­no­misk kris. Den eko­no­mis­ka mark­na­den kan kol­lap­sa och fle­ra län­der kan bli över­sväm­ma­de av flykt­ning­ar. Vis­sa fors­ka­re tror att ett su­per­ut­brott i Yel­lowsto­ne kan le­da till att en tred­je­del av Ame­ri­ka blir obe­bo­ligt på så myc­ket som två år.

Den­na konst­närs il­lust­ra­tion vi­sar mol­nen av rök och gas som kan va­ra re­sul­ta­tet av ett su­per­ut­brott i Yel­lowsto­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.