5 Du kan kän­na 90 pro­cent av jor­dens gra­vi­ta­tion på den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen går runt jor­dens ba­na på en höjd mel­lan 320 och 400 kilo­me­ter över mar­ken. Trots att ast­ro­nau­ter­na och kos­mo­nau­ter­na som be­fin­ner sig där kän­ner sig vikt­lö­sa, på­ver­kas de fort­fa­ran­de av mikro­gra­vi­ta­tion. Gra­vi­ta­tions­kraf­ter­na på jor­den ser till att rymd­sta­tio­nen lig­ger kvar i ba­nan, sam­ti­digt som den rör sig så snabbt att den ald­rig ram­lar ned. An­led­ning­en till att ast­ro­nau­ter­na kän­ner sig vikt­lö­sa är att de he­la ti­den är i fritt fall runt jor­den.

Ast­ro­nau­ter mås­te trä­na me­dan de be­fin­ner sig i rym­den. Det är för att mins­ka ef­fek­ten mikro­gra­vi­ta­tio­nen har på musk­ler och ske­lett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.