Du kan in­te blan­da kvant­me­ka­nik och gra­vi­ta­tion

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

7Eins­te­ins re­la­ti­vi­tetste­o­ri be­rät­tar i stort om hur uni­ver­sum fun­ge­rar, me­dan kvant­me­ka­ni­ken för­kla­rar hur ato­mer, mo­le­ky­ler och mind­re par­tik­lar på­ver­kar varand­ra. Pro­ble­met är att de två te­o­ri­er­na in­te pas­sar ihop. Fors­ka­re in­om fy­sik job­bar för att ta fram en hel­het­lig te­o­ri.

Fer­mio­ner

Masspar­tik­lar Mas­sa be­står av fer­mio­ner som är en kom­bi­na­tion av sex kvar­kar och sex lep­to­ner.

Bo­so­ner

Kraft­bä­ran­de par­tik­lar Tre av de fy­ra grund­läg­gan­de kraf­ter­na be­står av ele­men­tä­ra par­tik­lar som he­ter bo­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.