Regnskogen

Regnskogen får upp mot 2 000 mil­li­me­ter regn var­je år och är hem till över hälf­ten av jor­dens djurar­ter. Med sitt över­väl­di­gan­de ri­ka djur­liv, är jor­dens regn­sko­gar helt uni­ka och vi har myc­ket att lä­ra om dem.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Regn­sko­gar­na finns hu­vud­sak­li­gen i tro­pis­ka om­rå­den nä­ra ekva­torn, där kli­ma­tet är sta­bilt, varmt och fuk­tigt. I en så­dan mil­jö kan bå­de djur och väx­ter växa och fort­plan­ta sig snabbt. I kärn­om­rå­de­na i Sy­da­me­ri­ka, i djung­lar­na i Afri­ka och In­di­en och på Austra­li­ens nor­ra kust är regnskogen en fe­no­me­nal gro­grund som spe­lar en vik­tig roll för evo­lu­tions­pro­ces­sen. Regnskogen är ock­så vik­tig för att upp­rätt­hål­la jor­dens na­tur­li­ga cyk­ler. Den står till ex­em­pel för över 28 pro­cent av jor­dens sy­re­om­sätt­ning. Trots al­la de oli­ka djurar­ter som hör hem­ma här och sko­gens vik­ti­ga roll i jor­dens sy­re­pro­duk­tion, täc­ker regnskogen mind­re än sex pro­cent av jor­dens yta. Det­ta är ett tal som stän­digt sjun­ker då vi hug­ger ned sko­gen. Det­ta le­der till att många djurar­ter dör ut och att kli­ma­tet i fle­ra län­der är på väg att änd­ras ra­di­kalt. Regn­sko­gar­na är oer­hört kom­plexa och in­tri­ka­ta sy­stem som be­står av fle­ra skikt och var av des­sa skikt in­ne­hål­ler ett över­flöd av ak­ti­vi­tet.

Det är fak­tiskt tack va­re de sista fram­ste­gen in­om ve­ten­skap och te­ko­no­lo­gi som fors­ka­re och bi­o­lo­ger änt­li­gen har kun­nat stu­de­ra regn­sko­gar i sin ful­la prakt. Fil­mer­na, bil­der­na och forsk­nings­re­sul­ta­ten har, om in­te an­nat, ska­pat be­vis på hur myc­ket vi fort­fa­ran­de in­te för­står när det gäl­ler des­sa om­rå­den.

Lyck­ligt­vis har man re­dan gjort många upp­täc­ker i jor­dens regn­sko­ger och de ger oss en li­ten glimt av den­na främ­man­de värld. Här tar vi en när­ma­re titt på hur regn­sko­gar­na fun­ge­rar. Vi läg­ger sär­skilt fo­kus på ut­se­en­det, växt- och djurar­ter, regn­sko­gens na­tur­li­ga pro­ces­ser och hur av­skog­ning­en på­ver­kar dem.

Regn­skog och pa­pe­go­ja ©Thijnk. Kart © Den­nis To­ran

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.