Var­för är him­len blå? – och 50 and­ra frå­gor om fär­ger

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Sol­lju­set har egent­li­gen många oli­ka fär­ger. Skill­na­den på fär­ger­na är våg­läng­den. När lju­set går i en rät lin­je, rör sig al­la våg­läng­der­na (allt­så fär­ger­na) till­sam­mans. Det ska­pas en en­da strå­le som ses som vitt ljus. Om nå­got kom­mer i vägen för den­na strå­le, så att den in­te går rakt fram, skic­kas våg­läng­der­na till­ba­ka, böjs el­ler sprids. När de blir kor­ta­re ser du dem som oran­ge, se­dan gu­la, se­dan grö­na och till slut som blå och vi­o­lett. Vi­o­lett är den färg som har kor­tast våg­längd av dem som går att se. Det är sam­spe­let mel­lan des­sa våg­läng­der och at­mo­sfä­ren runt jor­den som gör att him­len ser blå ut.

Var­för är him­len blå? – och 50 and­ra frå­gor om fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.