Var­för blir vi ar­ga?

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Kom­mer du ihåg Ils­ka från fil­men In­si­dan ut? Han var hu­vud­per­son i Ri­leys sin­ne och spe­lar en vik­tig roll även i din hjär­na. Ils­ka är en av de sex vik­ti­gas­te käns­lor­na du har, och när den kom­mer fram är det svårt att kän­na nå­got an­nat. Du har även käns­lor som gläd­je, räds­la, sorg, av­sky och för­vå­ning. Du tän­ker för­mod­li­gen in­te ens på al­la des­sa käns­lor i din hjär­na – och ibland känns det som de le­ver sitt eget liv.

I verk­lig­he­ten an­vän­der du hjärn­bar­ken för att tän­ka lo­gisk och tän­ka för­nuf­tigt, me­dan di­na käns­lor styrs läng­re in i hjär­nan i det lim­bis­ka sy­ste­met. I den här de­len av hjär­nan styrs käns­lor­na som har bra kon­takt med di­na in­stink­ter. Det är in­te lätt att kon­trol­le­ra käns­lor som kär­lek, räds­la och ra­se­ri. Har du tes­tat att för­sö­ka att in­te va­ra glad när du näs­tan svä­var av lyc­ka?

Att bli arg är ett med­fött sätt att för­sva­ra sig mot fa­ror och hot. Män­ni­skor blir ar­ga när man mås­te för­sva­ra sig själ­va, si­na ägo­de­lar el­ler nå­gon de bryr sig om. Det är där­för du blir arg om nå­gon stjäl från dig el­ler är dum mot dig el­ler nå­gon du tyc­ker om. Det ock­så van­ligt att män­ni­skor blir ar­ga när de är räd­da.

Om du ham­nar i en hot­full situation re­a­ge­rar hjär­nan pre­cis som den ha­de gjort om du levt i djung­eln och ho­ta­des av en far­lig ti­ger. Hjär­nan gör krop­pen re­do att fly, fry­sa till is el­ler får dig att be­stäm­ma dig för att för­sva­ra dig och gå till at­tack. Du får ex­tra ad­re­na­lin i blo­det och blir där­för star­ka­re och snab­ba­re. Ditt an­sikts­ut­tryck för­änd­ras, din röst blir hög­re och blo­det pum­par snab­ba­re i åd­ror­na. Det är där­för du kan bli li­te röd i an­sik­tet el­ler kän­na hur det bul­tar i krop­pen. Det­ta är krop­pens sätt att ta­la om för and­ra att du är re­do att slåss för att för­sva­ra dig, få som du vill el­ler vi­sa vem som be­stäm­mer.

"Om du ham­nar i en hot­full situation re­a­ge­rar hjär­nan pre­cis som den ha­de gjort om du levt i djung­eln och ho­ta­des av en far­lig ti­ger."

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.