Verk­li­ga su­per­kraf­ter

VERK­LI­GA

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Al­la har nog drömt om att få va­ra en av su­per­hjäl­tar­na i teck­na­de se­ri­er och på bio­du­ken. De fan­tas­tis­ka su­per­kraf­ter­na som gör su­per­hjäl­tar­na uni­ka har all­tid va­rit fan­ta­si­er, tills idag.

Nya tek­nis­ka upp­fin­ning­ar gör att män­ni­skor kom­mer allt när­ma­re su­per­hjäl­tar­nas för­må­gor. Med upp­fin­ning­ar som kon­takt­lin­ser som ger dig li­ka bra syn som Su­per­man, el­ler hands­kar som gör att du kan klätt­ra som Spin­del­man­nen, känns su­per­hjäl­tedröm­men allt mer upp­nå­e­lig.

På film är det of­ta mil­jo­nä­rer som ut­veck­lar des­sa su­per­för­må­gor för att be­käm­pa skur­kar. I verk­lig­he­ten ut­veck­las de av fors­ka­re och lä­ka­re som vill stär­ka män­ni­sko­krop­pen och ge män­ni­skor ett bätt­re liv. De har till ex­em­pel ut­veck­lat im­plan­tat som skyn­dar på pro­duk­tio­nen av ny väv­nad, nå­got som kan an­vän­das för att re­du­ce­ra ris­ken för in­fek­tio­ner och sän­ka kost­na­der­na i sam­band med sjuk­hus­be­sök. Det finns en dräkt som upp­täc­ker sa­ker i om­giv­ning­en och kan hjäl­pa per­so­ner med ned­satt syn att rö­ra sig. De är in­te läng­re ba­ra till för su­per­hjäl­tar med taj­ta dräk­ter och masker.

Någ­ra av des­sa fan­tas­tis­ka upp­fin­ning­ar är fort­fa­ran­de i un­der ut­veck­ling, men and­ra är när­ma­re verk­lig­he­ten än vad du tror. Ett fö­re­tag som ut­veck­lar ut­rust­ning till det ame­ri­kans­ka för­sva­ret har re­dan gjort en Iron Man-dräkt som gör sol­da­ter su­perstar­ka. Des­sa har dess­utom an­vänts in­om in­du­strin för att gö­ra det lät­ta­re att lyf­ta tunga ma­ski­ner. Du kan även gö­ra din su­per­hjäl­te­ut­rust­ning hem­ma. Det har stu­den­ter vid Uni­ver­si­ty of Roches­ter i New York gjort. De har lyc­kats gö­ra sa­ker osyn­li­ga med hjälp av var­dag­ligt ma­te­ri­al.

Du be­hö­ver in­te kö­pa mask och kap­pa än, men på de kom­man­de si­dor­na kan du lå­ta dig fa­sci­ne­ras av upp­fin­ning­ar­na som ger van­li­ga män­ni­skor su­per­kraf­ter.

DU KOM­MER KUN­NA KLÄTT­RA UPP FÖR VÄG­GAR OCH LÄ­KA DIG SJÄLV MED BAN­BRY­TAN­DE TEK­NIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.